Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)

Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky) vykonáva komplexnú údržbu, opravy a nastavenie strojných zariadení a mechanických častí plavidiel.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 7233 - Mechanici, opravári poľnohospodárskych, ťažobných a priemyselných strojov a zariadení
SK ISCO-08 7233009 - Mechanik, opravár lodných motorov a zariadení (okrem lodných strojníkov - posádky)
Divízia SK NACE Rev. 2 Vodná doprava
Príslušnosť k povolaniu Mechanik priemyselných strojov a zariadení

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
 • stupeň EKR 3 riadiace moduly a zariadenia
 • stupeň EKR 3 druhy a obsluha zdvíhacích zariadení
 • stupeň EKR 3 výkresová dokumentácia v oblasti strojárstva
 • stupeň EKR 3 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Základy elektrotechniky.
 • stupeň EKR 3 metódy nastavovania, údržby a opráv strojového vybavenia plavidla
  Špecifikácia:
  Hlavných strojov, pomocných motorov, kompresorov, čerpadiel a ostatných mechanických zariadení plavidla.
 • stupeň EKR 3 jednotlivé časti lodných motorov, mechanizmov a zariadení plavidla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 ošetrovanie a údržba palubných zariadení na plavidlách
 • stupeň EKR 3 vedenie evidencie a agendy riečneho plavidla
 • stupeň EKR 3 dopĺňanie a výmena prevádzkových a pohonných hmôt
 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a technickej dokumentácii plavidla
 • stupeň EKR 3 nastavovanie ovládacích obvodov strojov a zariadení plavidla
 • stupeň EKR 3 používanie príslušných meradiel a diagnostických prístrojov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie