Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností riadi veterinárnych lekárov organizácie, ktorí vykonávajú odborné terapeutické, preventívne a kontrolné činnosti na úseku veterinárnej starostlivosti. Koordinuje ekonomické, personálne a marketingové činnosti v danej organizácii.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439011 - Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti veterinárnych činností
Divízia SK NACE Rev. 2
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v oblasti veterinárnych činností

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vykonávania veterinárneho dohľadu
7
spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
7
epizootológia a parazitológia
7
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
7
veterinárna farmakológia
7
politické, právne a administratívne princípy, postupy a metódy vo verejnej správe
7
štátny dozor a kontrola v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a životného prostredia
7
metódy liečenia zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
7
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenie
7
welfare zvierat
7
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
6
právne predpisy v oblasti verejného obstarávania
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
6
spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
7
systém veterinárnych opatrení pri zistení nákaz zvierat, nevyhovujúcich potravín a krmív
7
postupy veterinárnej kontroly na bitúnkoch pri zabíjaní zvierat
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie a koordinácia činnosti pracovníkov/tímov, vrátane spolupráce s ostatnými úsekmi organizácie
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
7
plánovanie a operatívne riadenie
7
zabezpečovanie komunikácie v oblasti veterinárnej správy
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
7
vykonávanie a vyhodnocovanie laboratórnych vyšetrení a prác v odbore veterinárneho lekárstva
7
vykonávanie poradenskej činnosti v rámci vykonávania asistencie pri preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti veterinárneho lekára
7
vykonávanie poradenskej činnosti, prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v odbore epizootológie, hygieny, ekológie a liečebnej preventívnej činnosti veterinárneho lekára
7
organizovanie kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe a schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní a pri intoxikáciách
7
vyhodnocovanie a posudzovanie výsledkov veterinárnych mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využívaní
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek a zásad pre chov a výživu zvierat
7
spracovávanie dlhodobých koncepcií veterinárneho dozoru
Špecifikácia:
Vypracovávanie koncepcie veterinárneho dozoru v regióne poskytovania veterinárnych služieb.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
plánovanie marketingových aktivít
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.