Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre

Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre zabezpečuje plnenie cieľov a úloh prijatých orgánmi organizácie v oblasti akvakultúry. Koordinuje prácu zamestnancov zabezpečujúcich výrobnú, obchodnú, personálnu a ekonomickú činnosť organizácie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Riaditeľ spoločnosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1312 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre
SK ISCO-08 1312000 - Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Rybolov a akvakultúra
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy riadenia a plánovania v rybničnom hospodárstve a spracovania rýb
  Špecifikácia:
  Spôsoby riadenia organizácie a jej jednotlivých úsekov zo zameraním na chov a spracovanie rýb na komerčné účely.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
 • stupeň EKR 7 metódy plánovania rybárskej produkcie
 • stupeň EKR 7 metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
 • stupeň EKR 7 ochorenia a zdravotný stav rýb
 • stupeň EKR 7 spôsoby kŕmenia a výživy rýb
 • stupeň EKR 7 náuka o rybách
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 7 zoológia
 • stupeň EKR 7 welfare zvierat
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
  Špecifikácia:
  V akvakultúre.
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
  Špecifikácia:
  V akvakultúre.
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Zásady správnej výrobnej praxe v akvakultúre.
 • stupeň EKR 6 stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
 • stupeň EKR 7 ekonomika a riadenie v akvakultúre

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie rybničného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia jednotlivých úsekov a ich zamestnancov. Koordinácia výrobných, odbytových a ekonomických činností.
 • stupeň EKR 7 posudzovanie stavu rybničného hospodárstva a jeho vývoja
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
  Špecifikácia:
  Dohľad nad výberom zamestnancov v rybničnom hospodárstve a akvakultúre.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
  Špecifikácia:
  Formulácia investičných zámerov v súlade so strednodobou stratégiou organizácie.
 • stupeň EKR 7 rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
  Špecifikácia:
  Analýza výstupov z účtovnej evidencie a následné prijímanie nápravných opatrení v hospodárskej činnosti organizácie.
 • stupeň EKR 7 analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
  Špecifikácia:
  Optimalizácia výrobných kapacít s prihliadnutím na meniace sa podmienky trhu.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 posudzovanie možností využívania štrukturálnych fondov, tvorba a získavanie projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov
 • stupeň EKR 7 aplikácia noriem a predpisov v oblasti rybničného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie produktov akvakultúry a rybolovu pre potreby trhu
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy v oblasti rybničného hospodárstva
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie investičných zámerov v rybničnom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Napr. nákup strojov, zariadení v rybničnom hospodárstve.
 • stupeň EKR 7 spracovanie, implementácia, plnenie a vyhodnotenie komplexných plánov rybničného hospodárstva
  Špecifikácia:
  Zostavovanie plánov výroby na základe plánu odbytu a výrobných kapacít.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie