Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre zabezpečuje plnenie cieľov a úloh prijatých orgánmi organizácie v oblasti akvakultúry. Koordinuje prácu zamestnancov zabezpečujúcich výrobnú, obchodnú, personálnu a ekonomickú činnosť organizácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Riaditeľ spoločnosti
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1312 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v akvakultúre
SK ISCO-08
1312000 - Riadiaci pracovník (manažér) v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riadenia a plánovania v rybničnom hospodárstve a spracovania rýb
Špecifikácia:
Spôsoby riadenia organizácie a jej jednotlivých úsekov zo zameraním na chov a spracovanie rýb na komerčné účely.
7
právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
7
metódy plánovania rybárskej produkcie
7
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
7
ochorenia a zdravotný stav rýb
7
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
7
náuka o rybách
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
právne predpisy o životnom prostredí
7
zoológia
7
welfare zvierat
7
obchodné vzťahy
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Špecifikácia:
V akvakultúre.
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Špecifikácia:
V akvakultúre.
7
postupy a metódy vedenia porád
7
HACCP a jeho základné princípy
Špecifikácia:
Zásady správnej výrobnej praxe v akvakultúre.
7
stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
6
ekonomika a riadenie v akvakultúre
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexné riadenie rybničného hospodárstva
Špecifikácia:
Vrátane riadenia jednotlivých úsekov a ich zamestnancov. Koordinácia výrobných, odbytových a ekonomických činností.
7
posudzovanie stavu rybničného hospodárstva a jeho vývoja
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Špecifikácia:
Dohľad nad výberom zamestnancov v rybničnom hospodárstve a akvakultúre.
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
Špecifikácia:
Formulácia investičných zámerov v súlade so strednodobou stratégiou organizácie.
7
rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
Špecifikácia:
Analýza výstupov z účtovnej evidencie a následné prijímanie nápravných opatrení v hospodárskej činnosti organizácie.
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
Špecifikácia:
Optimalizácia výrobných kapacít s prihliadnutím na meniace sa podmienky trhu.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
posudzovanie možností využívania štrukturálnych fondov, tvorba a získavanie projektov na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov
7
aplikácia noriem a predpisov v oblasti rybničného hospodárstva
7
zabezpečovanie produktov akvakultúry a rybolovu pre potreby trhu
7
obchodné vzťahy v oblasti rybničného hospodárstva
7
zabezpečovanie investičných zámerov v rybničnom hospodárstve
Špecifikácia:
Napr. nákup strojov, zariadení v rybničnom hospodárstve.
7
spracovanie, implementácia, plnenie a vyhodnotenie komplexných plánov rybničného hospodárstva
Špecifikácia:
Zostavovanie plánov výroby na základe plánu odbytu a výrobných kapacít.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.