Vedúci strediska v poľnohospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci strediska v poľnohospodárstve komplexne riadi, usmerňuje, koordinuje plnenie úloh na úseku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby v stredisku, a to v súlade s plánmi celého poľnohospodárskeho podniku.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Vedúci farmy
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08
3142001 - Vedúci strediska v poľnohospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín s ohľadom na dodržiavanie správnej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe, metódy ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania.
4
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Spôsoby chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
4
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Poľnohospodárske stroje, zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.
4
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odstraňovanie exkrementov, vzduchotechnika.
4
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Právne predpisy súvisiace s chovom hospodárskych zvierat a pestovaním poľnohospodárskych plodín.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Špecifikácia:
Poľnohospodársky podnik.
4
účtovné doklady a ich evidencia
Špecifikácia:
Poľnohospodársky podnik.
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
Špecifikácia:
Poľnohospodársky podnik.
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
Poľnohospodársky podnik.
4
obchodné vzťahy
Špecifikácia:
Poľnohospodársky podnik.
4
postupy a metódy vedenia porád
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Špecifikácia:
Efektívnosť využívania poľnohospodárskych strojov, materiálu, personálu a pod.
4
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
Poľnohospodársky podnik.
4
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
4
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
4
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
4
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu strediska v poľnohospodárstve
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Špecifikácia:
Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
4
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Špecifikácia:
Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
4
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
4
stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
4
stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
4
rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
evidencia poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
4
uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej a živočíšnej výrobe
4
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
4
motivácia a hodnotenie zamestnancov
4
riadenie poľnohospodárskej farmy
4
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
4
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
kontrola uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
4
plánovanie výkonov zamestnancov poľnohospodárskeho podniku
4
spracovávanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti rastlinnej výroby a živočíšnej výroby
4
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií poľnohospodárskeho podniku a rozhodovanie o jeho obchodnej stratégii
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.