Vedúci strediska v poľnohospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vedúci strediska v poľnohospodárstve

Vedúci strediska v poľnohospodárstve komplexne riadi, usmerňuje, koordinuje plnenie úloh na úseku rastlinnej výroby a živočíšnej výroby v stredisku, a to v súlade s plánmi celého poľnohospodárskeho podniku.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Vedúci farmy
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3142 - Technici v poľnohospodárstve a potravinárstve
SK ISCO-08 3142001 - Vedúci strediska v poľnohospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín s ohľadom na dodržiavanie správnej poľnohospodárskej a environmentálnej praxe, metódy ich zberu, pozberovej úpravy a skladovania.
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Spôsoby chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Poľnohospodárske stroje, zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 4 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odstraňovanie exkrementov, vzduchotechnika.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Právne predpisy súvisiace s chovom hospodárskych zvierat a pestovaním poľnohospodárskych plodín.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 ekonomika podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Poľnohospodársky podnik.
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
  Špecifikácia:
  Poľnohospodársky podnik.
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
  Špecifikácia:
  Poľnohospodársky podnik.
 • stupeň EKR 4 zmluvy a zmluvné vzťahy
  Špecifikácia:
  Poľnohospodársky podnik.
 • stupeň EKR 4 obchodné vzťahy
  Špecifikácia:
  Poľnohospodársky podnik.
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
  Špecifikácia:
  Efektívnosť využívania poľnohospodárskych strojov, materiálu, personálu a pod.
 • stupeň EKR 4 personálny manažment
  Špecifikácia:
  Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
 • stupeň EKR 4 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
  Špecifikácia:
  Poľnohospodársky podnik.
 • stupeň EKR 4 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 4 zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
 • stupeň EKR 4 základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
 • stupeň EKR 4 vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu strediska v poľnohospodárstve

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 komplexné riadenie rastlinnej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
 • stupeň EKR 4 komplexné riadenie živočíšnej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
 • stupeň EKR 4 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhov, typov, značiek a množstva osív, hnojív a poľnohospodárskej techniky pre rastlinnú výrobu
 • stupeň EKR 4 stanovovanie druhu a množstva hospodárskych zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu
 • stupeň EKR 4 rozhodovanie o technologických postupoch v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 evidencia poľnohospodárskej prevádzky a poľnohospodárskej produkcie
 • stupeň EKR 4 uzatváranie obchodných zmlúv v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 4 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
 • stupeň EKR 4 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 4 riadenie poľnohospodárskej farmy
 • stupeň EKR 4 návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v rámci organizácie
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 kontrola uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe
 • stupeň EKR 4 plánovanie výkonov zamestnancov poľnohospodárskeho podniku
 • stupeň EKR 4 spracovávanie plánov podnikateľských aktivít v oblasti rastlinnej výroby a živočíšnej výroby
 • stupeň EKR 4 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií poľnohospodárskeho podniku a rozhodovanie o jeho obchodnej stratégii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie