Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve zabezpečuje a koordinuje poskytovanie širokého spektra služieb pre špecializované a výrobné podniky v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, vrátane prípravy projektov v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie a politikou Európskej únie v oblasti životného prostredia. Pozná problematiku projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov a podporné programy rozvoja vidieka.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08
1311003 - Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomika podnikateľského subjektu
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
metódy a postupy finančného riadenia
7
problematika grantov a grantovej politiky
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
7
cestovný ruch
Špecifikácia:
Služby v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
rozvoj vidieka
7
spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie
Špecifikácia:
I. pilier.
7
politika Európskej únie v oblasti životného prostredia
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
Špecifikácia:
Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a v chove hospodárskych zvierat.
7
legislatíva a právne predpisy v poľnohospodárstve
7
spôsoby projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
podpora čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v oblasti rozvoja vidieka
Špecifikácia:
Príprava projektov na využitie podporných programov rozvoja vidieka.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
Špecifikácia:
V oblasti služieb v poľnohospodárstve.
7
zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
7
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
Špecifikácia:
V oblasti služieb v poľnohospodárstve.
7
poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v rastlinnej výrobe
7
poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v živočíšnej výrobe
7
príprava projektov udržateľných poľnohospodárskych systémov
7
poradenstvo v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
7
príprava podporných projektov v oblasti agroturistiky
7
metodické riadenie poskytovania špecifických biologických služieb
Špecifikácia:
V oblasti pedológie, výživy, genetiky a šľachtenia zvierat a rastlín.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.