Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve

Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve zabezpečuje a koordinuje poskytovanie širokého spektra služieb pre špecializované a výrobné podniky v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby, vrátane prípravy projektov v súlade so spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie a politikou Európskej únie v oblasti životného prostredia. Pozná problematiku projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov a podporné programy rozvoja vidieka.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08 1311003 - Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy finančného riadenia
 • stupeň EKR 7 problematika grantov a grantovej politiky
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
 • stupeň EKR 7 postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
 • stupeň EKR 7 cestovný ruch
  Špecifikácia:
  Služby v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 rozvoj vidieka
 • stupeň EKR 7 spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie
  Špecifikácia:
  I. pilier.
 • stupeň EKR 7 politika Európskej únie v oblasti životného prostredia
 • stupeň EKR 7 zásady správnej poľnohospodárskej praxe v zmiešanom hospodárstve
  Špecifikácia:
  Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a v chove hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 7 legislatíva a právne predpisy v poľnohospodárstve
 • stupeň EKR 7 spôsoby projektovania udržateľných poľnohospodárskych systémov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 podpora čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v oblasti rozvoja vidieka
  Špecifikácia:
  Príprava projektov na využitie podporných programov rozvoja vidieka.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovanie hospodárenia
  Špecifikácia:
  V oblasti služieb v poľnohospodárstve.
 • stupeň EKR 7 zastupovanie organizácie pri jednaniach s úradmi a inštitúciami
 • stupeň EKR 7 manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
  Špecifikácia:
  V oblasti služieb v poľnohospodárstve.
 • stupeň EKR 7 poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 poradenstvo pri optimalizácii výrobných procesov v živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 7 príprava projektov udržateľných poľnohospodárskych systémov
 • stupeň EKR 7 poradenstvo v oblasti vidieckeho cestovného ruchu
 • stupeň EKR 7 príprava podporných projektov v oblasti agroturistiky
 • stupeň EKR 7 metodické riadenie poskytovania špecifických biologických služieb
  Špecifikácia:
  V oblasti pedológie, výživy, genetiky a šľachtenia zvierat a rastlín.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie