Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby

Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby komplexne riadi biologické a technologické procesy jednotlivých úsekov rastlinnej výroby v súlade s ekonomickými cieľmi organizácie a udržateľnosťou hospodárenia na pôde.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Manažér rastlinnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08 1311002 - Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane spôsobov obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 7 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 7 agrochémia
  Špecifikácia:
  Organické a anorganické hnojivá a ich aplikácia v agroekosystéme.
 • stupeň EKR 7 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 7 metódy výživy rastlín
  Špecifikácia:
  Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.
 • stupeň EKR 7 osevné postupy
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 finančné plánovanie
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 7 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 7 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 7 obchodné vzťahy
 • stupeň EKR 7 zmluvy a zmluvné vzťahy
 • stupeň EKR 7 botanika
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 7 základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
 • stupeň EKR 7 zásady ekologického poľnohospodárstva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania žiadosti o dotácie v rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber a pozberové a ďalšie práce)
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia preventívnych a priamych praktických opatrení na ochranu rastlín, kontroly, nastavovania a následnej očisty aplikačnej techniky. Stanovovanie opatrení pri výbere a použití technológií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
 • stupeň EKR 7 spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
  Špecifikácia:
  Zostavovanie plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín, zavlažovania a pod.
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie rastlinnej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
  Špecifikácia:
  V oblasti rastlinnej výroby a životného prostredia. Predpis č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
  Špecifikácia:
  Vrátane spracovávania plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy.
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
 • stupeň EKR 7 zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
  Špecifikácia:
  Rozhodovanie, ktoré činnosti v agropodnikaní budú vykonávané dodávateľsky a ktoré s využitím vlastných kapacít, riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov.
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
 • stupeň EKR 7 analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
 • stupeň EKR 7 riešenie havarijných stavov a krízových situácií
  Špecifikácia:
  V rastlinnej výrobe.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 kontrola biologických a technologických procesov
 • stupeň EKR 7 kontrola plnenia plánovaných výkonov v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
 • stupeň EKR 7 plánovanie marketingových aktivít
 • stupeň EKR 7 analýza agroklimatických podmienok a s tým súvisiace rozhodnutia
 • stupeň EKR 7 stanovovanie postupov a opatrení vo výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie