Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby komplexne riadi biologické a technologické procesy jednotlivých úsekov rastlinnej výroby v súlade s ekonomickými cieľmi organizácie a udržateľnosťou hospodárenia na pôde.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Manažér rastlinnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08
1311002 - Riadiaci pracovník (manažér) rastlinnej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane spôsobov obsluhy poľnohospodárskych strojov v rastlinnej výrobe.
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
7
agrochémia
Špecifikácia:
Organické a anorganické hnojivá a ich aplikácia v agroekosystéme.
7
poľnohospodárske plodiny a buriny
7
metódy výživy rastlín
Špecifikácia:
Poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín.
7
osevné postupy
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
7
právne predpisy o životnom prostredí
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy a metódy vedenia porád
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
finančné plánovanie
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
účtovné doklady a ich evidencia
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
7
postupy prieskumu trhu
7
obchodné vzťahy
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
botanika
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
7
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania žiadosti o dotácie v rastlinnej výrobe.
7
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber a pozberové a ďalšie práce)
Špecifikácia:
Vrátane riadenia preventívnych a priamych praktických opatrení na ochranu rastlín, kontroly, nastavovania a následnej očisty aplikačnej techniky. Stanovovanie opatrení pri výbere a použití technológií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
7
spracovávanie komplexných výrobných plánov rastlinnej výroby
Špecifikácia:
Zostavovanie plánov zberu pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby a ich korigovanie. Tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín, zavlažovania a pod.
7
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Špecifikácia:
Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Špecifikácia:
V oblasti rastlinnej výroby a životného prostredia. Predpis č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
Špecifikácia:
Vrátane spracovávania plánov podnikateľských aktivít v oblasti agropodnikania, stanovovanie strategických cieľov rozvoja firmy.
7
vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
7
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
Špecifikácia:
Rozhodovanie, ktoré činnosti v agropodnikaní budú vykonávané dodávateľsky a ktoré s využitím vlastných kapacít, riadenie a posudzovanie efektívnosti marketingových procesov.
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
V rastlinnej výrobe.
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
kontrola biologických a technologických procesov
7
kontrola plnenia plánovaných výkonov v rastlinnej výrobe
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
7
plánovanie marketingových aktivít
7
analýza agroklimatických podmienok a s tým súvisiace rozhodnutia
7
stanovovanie postupov a opatrení vo výžive a ochrane poľnohospodárskych plodín
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.