Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby komplexne riadi a kontroluje biologické a technologické procesy jednotlivých úsekov živočíšnej výroby, výrobu objemových a jadrových krmív v súlade s ekonomickými cieľmi organizácie a udržateľnosťou hospodárenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Manažér živočíšnej výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
1311 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v poľnohospodárstve a lesníctve
SK ISCO-08
1311001 - Riadiaci pracovník (manažér) živočíšnej výroby
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v poľnohospodárstve

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Špecifikácia:
Vrátane spôsobu kŕmenia, ošetrovania, reprodukcie a predaja zvierat.
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
7
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
7
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky zvierat, pričom zviera žije v dobrých podmienkach, ak je zdravé, má pohodlie, dobrú výživu, je v bezpečí, môže sa správať prirodzene a netrpí nepríjemnými stavmi, ako je bolesť, strach a úzkosť.
7
zootechnika
Špecifikácia:
So zameraním na druh hospodárskych zvierat, na chov ktorých sa organizácie špecializuje.
7
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
7
právne predpisy o životnom prostredí
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zoológia
7
finančné plánovanie
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
postupy a metódy vedenia porád
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
7
reprodukcia hospodárskych zvierat
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe krmív
7
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
7
potravinárske suroviny a spôsoby ich skladovania
7
účtovné doklady a ich evidencia
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
7
postupy prieskumu trhu
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
obchodné vzťahy
7
ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Špecifikácia:
Vrátane riadenia jednotlivých úsekov živočíšnej výroby a ich zamestnancov.
7
riadenie poľnohospodárskej farmy
Špecifikácia:
Organizácia nákupu zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu. Koordinácia chovu, ošetrovania, inseminácie a reprodukcie zvierat.
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie chovu hospodárskych zvierat a živočíšnej výroby
Špecifikácia:
CEHZ - centrálna evidencia hospodárskych zvierat.
7
zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v živočíšnej výrobe
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
7
uzatváranie obchodných zmlúv v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania. Napr. uzatváranie obchodných zmlúv na zabezpečenie technických podmienok prevádzky strojov (pohonné hmoty, náhradné diely, opravy u externých subjektov) a ich realizácia.
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania žiadosti o dotácie v živočíšnej výrobe.
7
spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Špecifikácia:
V oblasti živočíšnej výroby a životného prostredia.
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a predpisov s nimi súvisiacich
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
riešenie havarijných stavov a krízových situácií
Špecifikácia:
V živočíšnej výrobe.
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie, rozhodovanie o obchodnej stratégii spoločnosti
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu
7
určovanie postupov pri chove zvierat pre jednotlivé úseky živočíšnej výroby
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
plánovanie marketingových aktivít
7
plánovanie stratégie konkurencieschopnosti
7
kontrola biologických a technologických procesov
7
kontrola plnenia plánovaných výkonov v živočíšnej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.