Úradný veterinárny lekár

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Úradný veterinárny lekár je vymenovaný príslušným orgánom. Vykonáva úradné veterinárne kontroly na farmách, bitúnkoch, v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou a rozrábkarniach, ktoré uvádzajú na trh čerstvé mäso. Vykonáva úradnú kontrolu potravín v obchodnej sieti a v miestach určenia. Pôsobí aj na hraničných inšpekčných staniciach, kde vykonáva veterinárne kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Štátny veterinárny lekár
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2250 - Veterinárni lekári
SK ISCO-08
2250003 - Úradný veterinárny lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Veterinárny lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
Špecifikácia:
Vedomosti o pôvodcoch infekčných ochorení, diagnostických postupoch, liečení zvierat, preventívnych vakcináciách.
7
epizootológia a parazitológia
7
spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
7
hygiena produkcie mäsa a mlieka
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenie
Špecifikácia:
Spôsoby kontroly vykonávaných preventívnych opatrení, očkovania zvierat, podávania liečiv.
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
7
metódy vykonávania veterinárneho dohľadu
Špecifikácia:
Metódy úradných kontrol, auditov.
7
metódy vyšetrovania zvierat
7
metódy liečenia zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
Špecifikácia:
Spôsoby kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi.
7
štátny dozor a kontrola v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a životného prostredia
Špecifikácia:
Spôsoby kontroly pri hromadných úhynoch zvierat, zisťovania ich príčin, prípadných otráv zo znečisteného životného prostredia.
7
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
Špecifikácia:
Zapracovávanie živočíšnej zložky do krmív.
7
welfare zvierat
Špecifikácia:
Spôsoby kontroly welfare v chovoch, na bitúnkoch a počas prepravy zvierat.
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Špecifikácia:
Spôsoby ustajnenia, kŕmenia, napájania zvierat.
7
správne právo, správny poriadok
Špecifikácia:
Postupy vydávania rozhodnutí v súlade so správnym poriadkom.
7
zootechnika
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
7
postupy odberov vzoriek krmív, vody
7
postupy odberov vzoriek potravín a surovín živočíšneho pôvodu
7
systém veterinárnych opatrení pri zistení nákaz zvierat, nevyhovujúcich potravín a krmív
Špecifikácia:
Veterinárne opatrenia pri dovoze zvierat a potravín, kontrolách na farmách, zberných strediskách, v prevádzkarniach určených na výrobu, distribúciu a predaj produktov živočíšneho pôvodu.
7
postupy kontroly čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
7
úradné záznamy o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
7
postupy veterinárnej kontroly živočíšnych vedľajších produktov na všetkých stupňoch výroby a distribúcie
7
postupy veterinárnej kontroly na bitúnkoch pri zabíjaní zvierat
Špecifikácia:
Postupy kontroly patologicko-anatomických zmien na telách zabitých zvierat, zdravotné označovanie čerstvého mäsa.
7
ochorenia, stavy a úrazy rôznych druhov zvierat, postupy a prostriedky ich liečenia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Špecifikácia:
Veterinárna a potravinová národná a európska legislatíva. Vrátane Zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vedomosti o blokovom konaní. Vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Spoločenstva o veterinárnych aspektoch zdravia verejnosti, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat, pohoda zvierat a farmaceutické látky.
7
zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, trhových opatrení, vývozných náhrad a zisťovania podvodov
Špecifikácia:
Vrátane globálnych súvislostí: WTO, SPS, Codex alimentarius, OIE.
7
HACCP a jeho základné princípy
Špecifikácia:
Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zabíjačkových zvierat
7
vedenie dokumentácie a záznamov o vykonávaní preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore veterinárneho lekárstva
7
kontrolné činnosti v oblasti liečiv, zdravotníckych prostriedkov, veterinárnych liečivých prípravkov a technických veterinárnych prostriedkov
7
spracovanie celoštátne platných metodických pokynov na riadenie dozornej činnosti v oblasti veterinárnej správy
7
analýza výsledkov inšpekčnej, dozornej a kontrolnej činnosti v rámci výkonu veterinárneho dozoru v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a starostlivosti o nezávadnosť surovín živočíšneho pôvodu
7
sledovanie, kontrola a posudzovanie vplyvu vnútorného prostredia na chov zvierat, monitorovanie cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rozsahu dozornej činností veterinárneho lekára
7
vyhodnocovanie a posudzovanie výsledkov veterinárnych mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využívaní
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek a zásad pre chov a výživu zvierat
7
organizovanie kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe a schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní a pri intoxikáciách
7
vypracovávanie kontrolných správ a hlásení o zdravotnej nezávadnosti potravín a krmív živočíšneho pôvodu v rámci výkonu dozoru v oblasti veterinárnej správy
7
štátna inšpekcia alebo dozor nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek v oblasti šľachtenia, plemenenia a evidencie hospodárskych zvierat
7
kontrola a štátny dozor nad veterinárnymi liečivami a veterinárnymi zdravotníckymi prostriedkami u distribútorov a vo veterinárnych zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
Kontrola rezíduí veterinárnych liekov.
7
kontrola dodržiavania podmienok EÚ pri importe zvierat a potravín živočíšneho pôvodu z tretích zemí v rámci dozoru v oblasti veterinárnej správy
7
rozhodovanie o veterinárnych opatreniach v chove zvierat
7
kontrola zdravotného stavu zvierat
7
kontrola liečby zvierat a správnosti aplikácie liekov
7
dozor nad správnym kŕmením a napájaním zvierat
7
veterinárne prehliadky ante mortem, post mortem na bitúnkoch
7
poskytovanie úradných záznamov určeným právnickým a fyzickým osobám
7
vedenie úradných záznamov o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
7
podávanie hlásení hlavnému veterinárnemu lekárovi pri podozrení na výskyt choroby podliehajúcej nahláseniu, ako aj ďalšie skutočnosti v záujme ochrany zvierat, zdravia zvierat, zdravia ľudí a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu
Špecifikácia:
Slintačka, krívačka, mor hovädzieho dobytka a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o skúške podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (príloha I. oddiel III. kapitola IV. písm. A.)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.