Úradný veterinárny lekár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Úradný veterinárny lekár

Úradný veterinárny lekár je vymenovaný príslušným orgánom. Vykonáva úradné veterinárne kontroly na farmách, bitúnkoch, v prevádzkarniach na manipuláciu so zverou a rozrábkarniach, ktoré uvádzajú na trh čerstvé mäso. Vykonáva úradnú kontrolu potravín v obchodnej sieti a v miestach určenia. Pôsobí aj na hraničných inšpekčných staniciach, kde vykonáva veterinárne kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Štátny veterinárny lekár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2250 - Veterinárni lekári
SK ISCO-08 2250003 - Úradný veterinárny lekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu Veterinárny lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
  Špecifikácia:
  Vedomosti o pôvodcoch infekčných ochorení, diagnostických postupoch, liečení zvierat, preventívnych vakcináciách.
 • stupeň EKR 7 epizootológia a parazitológia
 • stupeň EKR 7 spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 hygiena produkcie mäsa a mlieka
 • stupeň EKR 7 možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenie
  Špecifikácia:
  Spôsoby kontroly vykonávaných preventívnych opatrení, očkovania zvierat, podávania liečiv.
 • stupeň EKR 7 metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 metódy vykonávania veterinárneho dohľadu
  Špecifikácia:
  Metódy úradných kontrol, auditov.
 • stupeň EKR 7 metódy vyšetrovania zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy liečenia zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
  Špecifikácia:
  Spôsoby kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi.
 • stupeň EKR 7 štátny dozor a kontrola v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a životného prostredia
  Špecifikácia:
  Spôsoby kontroly pri hromadných úhynoch zvierat, zisťovania ich príčin, prípadných otráv zo znečisteného životného prostredia.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
  Špecifikácia:
  Zapracovávanie živočíšnej zložky do krmív.
 • stupeň EKR 7 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Spôsoby kontroly welfare v chovoch, na bitúnkoch a počas prepravy zvierat.
 • stupeň EKR 7 spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
  Špecifikácia:
  Spôsoby ustajnenia, kŕmenia, napájania zvierat.
 • stupeň EKR 7 správne právo, správny poriadok
  Špecifikácia:
  Postupy vydávania rozhodnutí v súlade so správnym poriadkom.
 • stupeň EKR 7 zootechnika
 • stupeň EKR 7 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
 • stupeň EKR 7 postupy odberov vzoriek krmív, vody
 • stupeň EKR 7 postupy odberov vzoriek potravín a surovín živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 7 systém veterinárnych opatrení pri zistení nákaz zvierat, nevyhovujúcich potravín a krmív
  Špecifikácia:
  Veterinárne opatrenia pri dovoze zvierat a potravín, kontrolách na farmách, zberných strediskách, v prevádzkarniach určených na výrobu, distribúciu a predaj produktov živočíšneho pôvodu.
 • stupeň EKR 7 postupy kontroly čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 7 úradné záznamy o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
 • stupeň EKR 7 postupy veterinárnej kontroly živočíšnych vedľajších produktov na všetkých stupňoch výroby a distribúcie
 • stupeň EKR 7 postupy veterinárnej kontroly na bitúnkoch pri zabíjaní zvierat
  Špecifikácia:
  Postupy kontroly patologicko-anatomických zmien na telách zabitých zvierat, zdravotné označovanie čerstvého mäsa.
 • stupeň EKR 7 ochorenia, stavy a úrazy rôznych druhov zvierat, postupy a prostriedky ich liečenia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  Veterinárna a potravinová národná a európska legislatíva. Vrátane Zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch. Vedomosti o blokovom konaní. Vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy Spoločenstva o veterinárnych aspektoch zdravia verejnosti, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat, pohoda zvierat a farmaceutické látky.
 • stupeň EKR 7 zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, trhových opatrení, vývozných náhrad a zisťovania podvodov
  Špecifikácia:
  Vrátane globálnych súvislostí: WTO, SPS, Codex alimentarius, OIE.
 • stupeň EKR 7 HACCP a jeho základné princípy
  Špecifikácia:
  Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zabíjačkových zvierat
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie a záznamov o vykonávaní preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore veterinárneho lekárstva
 • stupeň EKR 7 kontrolné činnosti v oblasti liečiv, zdravotníckych prostriedkov, veterinárnych liečivých prípravkov a technických veterinárnych prostriedkov
 • stupeň EKR 7 spracovanie celoštátne platných metodických pokynov na riadenie dozornej činnosti v oblasti veterinárnej správy
 • stupeň EKR 7 analýza výsledkov inšpekčnej, dozornej a kontrolnej činnosti v rámci výkonu veterinárneho dozoru v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a starostlivosti o nezávadnosť surovín živočíšneho pôvodu
 • stupeň EKR 7 sledovanie, kontrola a posudzovanie vplyvu vnútorného prostredia na chov zvierat, monitorovanie cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rozsahu dozornej činností veterinárneho lekára
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a posudzovanie výsledkov veterinárnych mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využívaní
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek a zásad pre chov a výživu zvierat
 • stupeň EKR 7 organizovanie kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe a schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní a pri intoxikáciách
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie kontrolných správ a hlásení o zdravotnej nezávadnosti potravín a krmív živočíšneho pôvodu v rámci výkonu dozoru v oblasti veterinárnej správy
 • stupeň EKR 7 štátna inšpekcia alebo dozor nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek v oblasti šľachtenia, plemenenia a evidencie hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 kontrola a štátny dozor nad veterinárnymi liečivami a veterinárnymi zdravotníckymi prostriedkami u distribútorov a vo veterinárnych zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  Kontrola rezíduí veterinárnych liekov.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania podmienok EÚ pri importe zvierat a potravín živočíšneho pôvodu z tretích zemí v rámci dozoru v oblasti veterinárnej správy
 • stupeň EKR 7 rozhodovanie o veterinárnych opatreniach v chove zvierat
 • stupeň EKR 7 kontrola zdravotného stavu zvierat
 • stupeň EKR 7 kontrola liečby zvierat a správnosti aplikácie liekov
 • stupeň EKR 7 dozor nad správnym kŕmením a napájaním zvierat
 • stupeň EKR 7 veterinárne prehliadky ante mortem, post mortem na bitúnkoch
 • stupeň EKR 7 poskytovanie úradných záznamov určeným právnickým a fyzickým osobám
 • stupeň EKR 7 vedenie úradných záznamov o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
 • stupeň EKR 7 podávanie hlásení hlavnému veterinárnemu lekárovi pri podozrení na výskyt choroby podliehajúcej nahláseniu, ako aj ďalšie skutočnosti v záujme ochrany zvierat, zdravia zvierat, zdravia ľudí a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu
  Špecifikácia:
  Slintačka, krívačka, mor hovädzieho dobytka a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o skúške podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (príloha I. oddiel III. kapitola IV. písm. A.)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie