Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky

Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky analyzuje a hodnotí vzorky odobraté zo zvierat, potravín, surovín živočíšneho pôvodu a krmív.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Veterinárny laboratórny pracovník
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2250 - Veterinárni lekári
SK ISCO-08 2250002 - Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu Veterinárny lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v chémii
 • stupeň EKR 7 metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 laboratórne metódy
  Špecifikácia:
  Spektrografické, chromatografické, voltampérometrické, polarografické, elektroforetické, polymerázové reťazové reakcie, nukleárnomagnetická rezonancia, izotopové stanovenia a pod.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v mikrobiológii
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v diagnostike parazitárnych ochorení zvierat
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy v diagnostike vírusových ochorení zvierat
 • stupeň EKR 7 laboratórna technika a laboratórne postupy pri analýzach potravín
 • stupeň EKR 7 metodika senzorických vyšetrení potravín
 • stupeň EKR 7 metodika odberov vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 metodika odberov vzoriek krmív na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 spôsoby samostatnej špecializovanej práce pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, rádiologických alebo izotopových vyšetrení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 uplatňovanie systému manažérstva kvality v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu
 • stupeň EKR 7 vedenie a evidencia dokumentácie vzťahujúcej sa k činnosti biologického a mikrobiologického laboratória
 • stupeň EKR 7 manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami
 • stupeň EKR 7 štatistické hodnotenie zistených výsledkov v oblasti veterinárnej laboratórnej práce
 • stupeň EKR 7 zaznamenávanie výsledkov laboratórnych skúšok do záznamov o skúškach v evidencii výsledkov biologického a mikrobiologického laboratória
 • stupeň EKR 7 manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
 • stupeň EKR 7 zostavovanie, nastavovanie a programovanie chemických laboratórnych prístrojov, overovanie ich správnej funkcie
 • stupeň EKR 7 bežná údržba laboratórnych prístrojov a zariadení v oblasti laboratórnej práce
 • stupeň EKR 7 uvádzanie nových pracovných postupov a laboratórnych metód v oblasti veterinárnej práce
 • stupeň EKR 7 laboratórna diagnostika infekčných a neinfekčných chorôb zvierat všetkých druhov a kategórií
 • stupeň EKR 7 analýzy potravín, surovín a krmív vstupujúcich do potravinového reťazca, alebo aj špeciálne laboratórne analýzy neštandardných látok
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 kontrola kvality laboratórnych metód

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie