Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni

Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni vykonáva správu majetku palivového hospodárstva, evidenciu vyhoreného jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu a zabezpečuje udržiavanie zariadení transportno-technologickej časti.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Operátor palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni Technik palivového cyklu Špecialista palivového cyklu
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113012 - Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 elektrotechnika
 • stupeň EKR 7 elektrotechnické zariadenia v elektrárni
 • stupeň EKR 7 ochrana životného prostredia
 • stupeň EKR 7 postupy správy majetku
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 7 reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
 • stupeň EKR 7 technologické procesy, materiálové a energetické toky
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 vnútorné elektrické rozvody a silnoprúdové zariadenia
 • stupeň EKR 7 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 7 teória jadrových reaktorov
 • stupeň EKR 7 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
 • stupeň EKR 7 príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
 • stupeň EKR 7 palivové hospodárstvo
 • stupeň EKR 7 zdroje a premena energie
  Špecifikácia:
  Jadrová a tepelná energia.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie udržiavania zariadení transportno-technologickej časti palivového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 správa majetku palivového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na tvorbu plánov v oblasti palivového hospodárstva
 • stupeň EKR 7 kontrola postupu manipulácie s jadrovým palivom pomocou pridelených zariadení a technológií
 • stupeň EKR 7 kontrola hermetickosti pokrytia paliva, skladovania a výmeny paliva na reaktore
 • stupeň EKR 7 dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti energetických zariadení a ich prevádzky
  Špecifikácia:
  Palivové hospodárstvo.
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie zvereného energetického úseku
  Špecifikácia:
  Prevádzka a opravy technických a technologických a iných prevádzkových zariadení.
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
 • stupeň EKR 7 hodnotenie poruchovosti technologického zariadenia, vrátane navrhovania a realizácie opatrení na zlepšenie
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti technologického zariadenia
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie údržby, opráv a pravidelných kontrol a revízií technologických zariadení palivového hospodárstva.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie