Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave

Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave zabezpečuje predaj cestovných dokladov, odvádzanie tržieb, evidenciu a zúčtovanie cenín. Poskytuje informácie o dopravných spojeniach a cenách cestovného.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Osobný pokladník
Predajca
Predavač cestovných lístkov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5230 - Pokladníci a predavači lístkov
SK ISCO-08 5230004 - Pokladník a predavač lístkov vo verejnej osobnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Skladové a pomocné činnosti v doprave
Príslušnosť k povolaniu Predavač v obchode

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zliav
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 štruktúra a organizácia verejnej osobnej dopravy
 • stupeň EKR 4 interné dokumenty vo verejnej osobnej doprave
  Špecifikácia:
  Prepravný poriadok, predajné manuály, uživateľské príručky (komplexné vybavenie cestujúcich, platba kartou prostredníctvom POS terminálu, jednoduché elektronické zariadenia, inovovaná prenosná osobná pokladnica v tarifnom bode, stacionárny automat na výdaj cestovných lístkov).

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácii o spojoch vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 orientácia v informačných systémoch vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 predaj lístkov a ďalších dokladov a produktov verejnej osobnej dopravy
 • stupeň EKR 4 prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
 • stupeň EKR 4 spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 rezervácia cestovných lístkov a miesteniek
 • stupeň EKR 4 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 vedenie pokladničnej dokumentácie verejnej osobnej dopravy, vrátane vykonávania uzávierok
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii verejnej osobnej dopravy
 • stupeň EKR 4 orientácia v grafikone a v ďalších informáciách verejnej osobnej dopravy
 • stupeň EKR 4 kontrola a vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov a prirážok podľa platných taríf vo verejnej osobnej doprave

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie