Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe vykonáva diagnostické, preventívne a liečebné úkony ako praktický veterinárny lekár pri liečení hospodárskych a spoločenských zvierat. Veterinárne činnosti vykonáva v chovoch hospodárskych zvierat, ambulanciách pre malé zvieratá a vo veterinárnych nemocniciach. Vykonáva chirurgické zákroky, aplikuje liečivá a vakcíny zvieratám, využíva rôzne diagnostické metódy stanovenia ochorení. Obsluhuje diagnostické prístroje, ako sú napr. röntgen, CT, ultrazvuk a pod. Vykonáva kontrolu v oblasti výživy a starostlivosti o zvieratá. Zaoberá sa environmentálnymi vplyvmi chovov hospodárskych zvierat. Vykonáva poradenstvo chovateľom v oblastiach udržiavania dobrého zdravotného stavu zvierat. V prípade nákaz vykonáva veterinárne opatrenia na ich elimináciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1797/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Požadovaný stupeň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2250
SK ISCO-08
2250001
ESCO
611
SK NACE Rev. 2
A01,M75
CPA 2015
A01,M75
Príslušnosť k povolaniu
2250001

Kompetencie

7
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Zákon č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, európska legislatíva a ďalšie súvisiace predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
7
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: hospodárskych zvierat
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady výživy zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Zapracovávanie živočíšnej zložky do krmív.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat v chovoch, zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy liečby zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
Príznak: Sektorová (1) ?
Špecifikácia: Aplikácia a použitie veterinárnych liekov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy sterilizácie a kastrácie zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy očkovania zvierat proti rôznym ochoreniam
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačné postupy a chirurgické metódy riešenia ochorení a úrazov zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výživy hospodárskych zvierat a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyšetrovania zdravotného stavu laboratórnych zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy odberov vzoriek krmív, vody
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
veterinárna farmakológia
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia pôrodu zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad a predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
veterinárne vyšetrovanie a diagnostikovanie chorôb alebo zranení zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia o vykonávaní súkromných veterinárnych činností
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie a záznamov o vybraných veterinárnych úkonoch v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie poradenskej činnosti, prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v odbore epizootológie, hygieny, ekológie a liečebnej preventívnej činnosti veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pitvanie (zvierat/hydiny)
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie a obsluha veterinárnych prístrojov a zariadení používaných v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
starostlivosť o zdravie zvierat
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia veterinárnych liekov
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola, očkovanie a odber vzoriek zvierat pri exporte a importe
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie chirurgických alebo liečebných veterinárnych zákrokov v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie veterinárnych zákrokov v chovoch zvierat, kastrácia samcov, krátenie chvostov prasiatok, šteniat a jahniatok, kauterizácia zobákov hrabavej hydiny a ďalších zákrokov nevyžadujúcich znecitlivenie
Príznak: Sektorová (1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Stroje a zariadenia
Špecializované zariadenia (vyšetrovacie prístroje, osciloskop, iné stroje a zariadenia neuvedené v predošlých kategóriách...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.