Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe

Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe vykonáva diagnostické, preventívne a liečebné úkony ako praktický veterinárny lekár pri liečení hospodárskych a spoločenských zvierat. Veterinárne činnosti vykonáva v chovoch hospodárskych zvierat, ambulanciách pre malé zvieratá a vo veterinárnych nemocniciach.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Veterinár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 2250 - Veterinárni lekári
SK ISCO-08 2250001 - Veterinárny lekár terénnej a ambulantnej praxe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu Veterinárny lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy vedenia pôrodu zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy vyšetrovania zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy liečenia zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
  Špecifikácia:
  Aplikácia a použitie veterinárnych liekov.
 • stupeň EKR 7 metódy sterilizácie a kastrácie zvierat
 • stupeň EKR 7 spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy očkovania zvierat proti rôznym ochoreniam
 • stupeň EKR 7 operačné postupy a chirurgické metódy riešenia ochorení a úrazov zvierat
 • stupeň EKR 7 zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
 • stupeň EKR 7 zásady výživy zvierat
 • stupeň EKR 7 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky zvierat v chovoch, zariadeniach.
 • stupeň EKR 7 technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
  Špecifikácia:
  Zapracovávanie živočíšnej zložky do krmív.
 • stupeň EKR 7 veterinárna farmakológia
 • stupeň EKR 7 spôsoby kŕmenia a výživy hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy vyšetrovania zdravotného stavu laboratórnych zvierat
 • stupeň EKR 7 spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
 • stupeň EKR 7 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 postupy odberov vzoriek krmív, vody
 • stupeň EKR 7 spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
 • stupeň EKR 7 možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  Zákon č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, európska legislatíva a ďalšie súvisiace predpisy.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie dokumentácie a záznamov o vybraných veterinárnych úkonoch v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 vykonávanie veterinárneho vyšetrovania a diagnostikovanie chorôb alebo zranení zvierat
 • stupeň EKR 7 vykonávanie chirurgických alebo liečebných veterinárnych zákrokov v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 vykonávanie veterinárnych zákrokov v chovoch zvierat, kastrácia samcov, krátenie chvostov prasiatok, šteniat a jahniatok, kauterizácia zobákov hrabavej hydiny a ďalších zákrokov nevyžadujúcich znecitlivenie
 • stupeň EKR 7 starostlivosť o zdravie zvierat
 • stupeň EKR 7 plemenitba hospodárskych zvierat a vedenie pôrodov
 • stupeň EKR 7 sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
 • stupeň EKR 7 pitvanie (zvierat/hydiny)
 • stupeň EKR 7 nastavovanie a obsluha veterinárnych prístrojov a zariadení používaných v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 vykonávanie poradenskej činnosti, prenášanie nových metód a poznatkov do praxe v odbore epizootológie, hygieny, ekológie a liečebnej preventívnej činnosti veterinárneho lekára
 • stupeň EKR 7 aplikácia a podávanie veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov
 • stupeň EKR 7 kontrola, očkovanie a odber vzoriek zvierat pri exporte a importe
 • stupeň EKR 7 evidencia o vykonávaní súkromných veterinárnych činností
 • stupeň EKR 7 aplikácia a dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním veterinárnej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie súkromnej veterinárnej činnosti podľa zákona č. 442/2004 Z.z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 6)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie