Revízor vo verejnej osobnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Revízor vo verejnej osobnej doprave

Revízor vo verejnej osobnej doprave kontroluje dodržiavanie prepravného poriadku a platnej tarify a sankcionuje cestujúcich bez platného cestovného lístka.

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Alternatívne názvy Prepravný kontrolór
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5112 - Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dopravy)
SK ISCO-08 5112004 - Revízor vo verejnej osobnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Revízor v osobnej doprave

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
 • stupeň EKR 4 prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 4 metódy kontroly osôb a príručnej batožiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 využívanie informačných technológií pri kontrole cestujúcich
 • stupeň EKR 4 komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
 • stupeň EKR 4 spolupráca s orgánmi štátnej správy - policajným zborom sr pri kontrole cestujúcich
 • stupeň EKR 4 inkaso cestovného a prirážky k cestovnému
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií a rád cestujúcim
  Špecifikácia:
  V zmysle príslušného prepravného poriadku.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania prepravného poriadku a platnej tarify
 • stupeň EKR 4 kontrola cestovných dokladov cestujúcich v hromadných dopravných prostriedkoch
 • stupeň EKR 4 vystavovanie dokladov súvisiacich s vymeraním pokút, s ich úhradou a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie