Revízor vo verejnej osobnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Revízor vo verejnej osobnej doprave Revízor vo verejnej osobnej doprave kontroluje dodržiavanie prepravného poriadku a platnej tarify cestovného.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1794/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SK Kontrolór prepravy
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5112
SK ISCO-08
5112004
ESCO
1885
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
5112004

Kompetencie

4
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
kontrola plnenia zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová (18) ?
Špecifikácia: príprava a vykonanie kontroly na základe zmluvných podmienok, resp. kontrola prepravy osôb na základe znalosti dohodnutých podmienok v zmluve o tejto preprave
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania prepravného poriadku a platnej tarify
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy - Policajným zborom SR pri kontrole cestujúcich
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola cestovných dokladov cestujúcich v hromadných dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie dokladov súvisiacich s vymeraním pokút, s ich úhradou a pod.
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií a rád cestujúcim
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: V zmysle príslušného prepravného poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inkaso cestovného a prirážky k cestovnému
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie informačných technológií pri kontrole cestujúcich
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)
Prostriedky dráhovej dopravy (trolejbus, električka,...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.