IKT tester

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
IKT tester vykonáva odborné činnosti v oblasti testovania funkčnosti a bezpečnosti prvkov a aplikácií IKT. Spolupracuje na rozvoji testovacích metód a postupov, špecifikuje testovacie prípady a pripravuje systémové testy. Realizuje, hodnotí a interpretuje príslušné testy, merania, hodnotenia a vypracúva testovacie protokoly s návrhom opatrení na riešenie prípadných disproporcií. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Softwarový tester
Tester aplikácií
Tester softvéru
Tester SW riešenia
Testovací inžinier
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
2519 - Vývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení
SK ISCO-08
2519001 - IT tester
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Správca IT systémov, databáz a sietí

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
nástroje na automatizované testovanie
6
nástroje a postupy na dokumentáciu výsledkov testovania
6
nástroje a postupy pre poloautomatizované testovanie
6
informatika
6
metodológie testovania softvéru
6
testy zabezpečenia, bezpečnostné testy
6
testovacie protokoly, návrhy opatrení na riešenie disproporcií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
príprava testovacích scenárov/prípadov
6
dokumentovanie priebehu a výsledkov testovania
6
identifikácia anomálií v testovanom softvéri
6
príprava a správa prostriedkov pre testovanie
6
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
6
realizácia testov podľa testovacích scenárov/prípadov
6
príprava a správa prostriedkov na testovanie
6
realizácia, návrh a úprava integračných testov, testov funkcionality, záťažových testov, akceptačných testov a testov zameraných na bezpečnosť
6
udržiavanie testovacích dát
6
zostavovanie plánov testovania
6
čítanie projektovej dokumentácie k testovanému produktu
6
poskytovanie odborného poradenstva používateľom, konzultačné činnosti
6
odporúčanie vhodných nástrojov na testovanie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.