Špecialista v oblasti predaja IKT

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v oblasti predaja IKT

Špecialista v oblasti predaja IKT vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné obchodné činnosti súvisiace s ponukou a predajom informačnej a komunikačnej techniky. Analyzuje trh, identifikuje príležitosti na zvyšovanie predaja informačných alebo komunikačných zariadení, prístrojov určitého typu či príslušnej softvérovej a hardvérovej infraštruktúry.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Asistent predaja v IT obchode
Predajca IT
Predavač v počítačovej predajni
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 2434 - Špecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08 2434000 - Špecialista v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2 Informačné služby
Príslušnosť k povolaniu Špecialista predaja

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 skladové hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 zásady správneho telefonovania
 • stupeň EKR 4 vedenie predajne
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 trh, jeho subjekty a ich správanie
 • stupeň EKR 4 fakturačná a zmluvná problematika
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja
 • stupeň EKR 4 predvádzacie techniky
 • stupeň EKR 4 postupy prieskumu trhu
 • stupeň EKR 4 systém CRM
 • stupeň EKR 4 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia obchodného rozhovoru
 • stupeň EKR 4 právne minimum, obchodný a občiansky zákonník
 • stupeň EKR 4 základné medzinárodné štandardy (technické normy) pre kvalitu a riadenie IT služieb
 • stupeň EKR 4 vlastnosti a funkčnosť produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 legislatívny rámec reklamačného konania
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo IKT produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 segmentácia zákazníkov a predajný cyklus
 • stupeň EKR 4 psychológia predaja a starostlivosť o zákazníka

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 4 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 4 práca s databázami zákazníkov
 • stupeň EKR 4 analýza potrieb zákazníka
 • stupeň EKR 4 prejednávanie bežných záležitostí a uzatváranie objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 4 orientácia v príslušnej odborovej legislatíve (napr. haccp) pri prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 konzultačné služby a metodické vedenie užívateľov aplikácií
 • stupeň EKR 4 tvorba komplexného IKT riešenia podľa požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 4 práca v aplikačnom programovom vybavení pre systém predaja
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 4 orientácia pri analýze a monitorovaní vývojových trendov v oblasti informačných technológií
 • stupeň EKR 4 predávanie v súlade s legislatívou a predajným kódexom
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
 • stupeň EKR 4 zdôvodnenie navrhovaných zákazníckych riešení
 • stupeň EKR 4 práca s registračnou pokladnicou a hotovosťou
 • stupeň EKR 4 úprava a dizajnové usporiadavanie tovaru
  Špecifikácia:
  Príprava a úprava tovaru na predajni.
 • stupeň EKR 4 analýza užívateľských požiadaviek, podmienok, prostredí
 • stupeň EKR 4 komunikácia so zakazníkmi a dodávateľmi
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Projektové riadenie - PRINCE2® viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie