Špecialista agrochemickej kontroly

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista agrochemickej kontroly

Špecialista agrochemickej kontroly zabezpečuje, resp. realizuje kontrolu pôdy, hospodárskych a priemyselných hnojív a pesticídov. Kontroluje dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácii hnojív a pesticídov. Navrhuje riešenia na reguláciu škodlivých organizmov v súlade s princípmi udržateľného používania hnojív a pesticídov.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132012 - Špecialista agrochemickej kontroly
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 pedológia
  Špecifikácia:
  Druhy, typy a vlastnosti pôdy. Metódy posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.
 • stupeň EKR 7 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 7 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 7 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
  Špecifikácia:
  Chemické prípravky na ničenie burín, škodcov a chorôb.
 • stupeň EKR 7 rastlinolekárstvo
 • stupeň EKR 7 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 7 fyziológia rastlín
  Špecifikácia:
  Vrátane patofyziológie rastlín.
 • stupeň EKR 7 agrochémia
  Špecifikácia:
  Organické a anorganické hnojivá, spôsoby rozdelenia hnojív, dávkovania a aplikácie.
 • stupeň EKR 7 ekológia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
 • stupeň EKR 7 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 7 poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
 • stupeň EKR 7 spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
 • stupeň EKR 7 metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 integrovaná ochrana plodín
 • stupeň EKR 7 orgány štátnej správy pre oblasť rastlinolekárskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 postupy autorizácie prípravkov na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 postupy skúšok biologickej účinnosti prípravkov
 • stupeň EKR 7 riziká použitia prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ľudí a životné prostredie
 • stupeň EKR 7 zásady správneho skladovania prípravkov na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 klasifikácia, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 postupy vedenia záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovania údajov určených orgánom štátnej správy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
 • stupeň EKR 7 práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
 • stupeň EKR 7 kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
 • stupeň EKR 7 kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 7 identifikáca škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovenie spôsobov a postupov ich likvidácie
 • stupeň EKR 7 prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a sledovanie účinnosti prijatých opatrení pri kontrolnej činnosti
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a vyhodnocovanie výsledkov meraní zdrojov znečisťovaní prírody a krajiny v rámci odbornej činnosti na úseku ochrany životného prostredia
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a monitoring zložitých technických zásahov a opatrení v ochrane prírody a krajiny
 • stupeň EKR 7 posudzovanie stavov porastov poľnohospodárskych plodín vo všetkých vývojových fázach a určovanie škodlivých činiteľov
 • stupeň EKR 7 odoberanie vzoriek na kontrolu
 • stupeň EKR 7 navrhovanie preventívnych opatrení na reguláciu škodlivých organizmov
  Špecifikácia:
  Pri dodržiavaní zásad integrovanej ochrany plodín.
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie protokolov o vykonanej kontrole a kontrolných zisteniach
 • stupeň EKR 7 kontrola dodržiavania požiadaviek na klasifikáciu, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 kontrola vedenia povinných záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
 • stupeň EKR 7 kontrola zavlečenia alebo premnoženia škodlivého organizmu
 • stupeň EKR 7 kontrola používania neautorizovaných alebo nepovolených prípravkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie