Špecialista agrochemickej kontroly

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista agrochemickej kontroly zabezpečuje, resp. realizuje kontrolu pôdy, hospodárskych a priemyselných hnojív a pesticídov. Kontroluje dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácii hnojív a pesticídov. Navrhuje riešenia na reguláciu škodlivých organizmov v súlade s princípmi udržateľného používania hnojív a pesticídov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132012 - Špecialista agrochemickej kontroly
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
kultivovaný písomný prejav
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pedológia
Špecifikácia:
Druhy, typy a vlastnosti pôdy. Metódy posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
7
poľnohospodárske plodiny a buriny
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
Špecifikácia:
Chemické prípravky na ničenie burín, škodcov a chorôb.
7
rastlinolekárstvo
7
metódy výživy rastlín
7
fyziológia rastlín
Špecifikácia:
Vrátane patofyziológie rastlín.
7
agrochémia
Špecifikácia:
Organické a anorganické hnojivá, spôsoby rozdelenia hnojív, dávkovania a aplikácie.
7
ekológia
7
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
7
právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
7
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
7
metódy údržby, diagnostiky a opravy poľnohospodárskych strojov
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
integrovaná ochrana plodín
7
orgány štátnej správy pre oblasť rastlinolekárskej starostlivosti
7
postupy autorizácie prípravkov na ochranu rastlín
7
postupy skúšok biologickej účinnosti prípravkov
7
riziká použitia prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ľudí a životné prostredie
7
zásady správneho skladovania prípravkov na ochranu rastlín
7
klasifikácia, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
7
postupy vedenia záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovania údajov určených orgánom štátnej správy
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
7
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
7
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
7
kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe
7
identifikáca škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovenie spôsobov a postupov ich likvidácie
7
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
7
posudzovanie a sledovanie účinnosti prijatých opatrení pri kontrolnej činnosti
7
posudzovanie a vyhodnocovanie výsledkov meraní zdrojov znečisťovaní prírody a krajiny v rámci odbornej činnosti na úseku ochrany životného prostredia
7
posudzovanie a monitoring zložitých technických zásahov a opatrení v ochrane prírody a krajiny
7
posudzovanie stavov porastov poľnohospodárskych plodín vo všetkých vývojových fázach a určovanie škodlivých činiteľov
7
odoberanie vzoriek na kontrolu
7
navrhovanie preventívnych opatrení na reguláciu škodlivých organizmov
Špecifikácia:
Pri dodržiavaní zásad integrovanej ochrany plodín.
7
vypracovávanie protokolov o vykonanej kontrole a kontrolných zisteniach
7
kontrola dodržiavania požiadaviek na klasifikáciu, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
7
kontrola vedenia povinných záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
7
kontrola zavlečenia alebo premnoženia škodlivého organizmu
7
kontrola používania neautorizovaných alebo nepovolených prípravkov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.