Správca databáz

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Správca databáz udržuje databázu, spravuje používateľské účty/prístupy, zálohuje a optimalizuje chod databázy, identifikuje problémové oblasti a navrhuje riešenia na ich odstránenie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy
Databázový administrátor
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2521 - Dizajnéri a správcovia databáz
SK ISCO-08
2521002 - Správca databáz
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Správca IT systémov, databáz a sietí

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
6
metodika organizácie informácií dotknutej domény
6
postup návrhu databázy
6
opodstatnenie relácií medzi tabuľkami relačnej databázy
6
charakteristika databázových systémov
6
výber z alternatívnych databázových technológií
6
alternatívne databázové technológie
6
optimalizácia riešenia databázy
6
testovanie, zálohovanie, zabezpečenie a dokumentovanie databázy
6
postupy správy používateľských účtov/prístupov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spravovanie používateľských účtov/prístupov
6
migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
6
zabezpečenie spoľahlivého a bezpečného chodu databázových systémov
6
zálohovanie a obnovovanie databáz
6
riešenie vzniknutých problémov a navrhovanie opatrení
6
vytváranie prevádzkovej dokumentácie
6
navrhovanie dátového modelu
6
analýza dátového modelu
6
správa používateľských účtov/prístupov
6
monitorovanie a upravovanie tabuľkového priestoru
6
optimalizácia databázy
6
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
6
inštalácia bezpečnostných záplat, opravných balíkov a aktualizácií databázových systémov
6
čítanie odborných textov z oblasti IKT
Špecifikácia:
S porozumením v cudzom jazyku.
6
aplikácia jazyka SQL
6
poskytovanie poradenstva v doméne databázy
6
generovanie výstupov podľa zadania
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.