Softvérový architekt, dizajnér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Softvérový architekt, dizajnér

Softvérový architekt, dizajnér zodpovedá za stanovenie návrhov a rozhodnutia pre vývojárov softvéru, vrátane platforiem, kódovania a technickej úrovne. Na základe analýzy potrieb klientov efektívne komunikuje návrh riešenia s tímom vývojárov softvéru. Analyzuje, integruje a implementuje komplexné IKT riešenia z technickej perspektívy. Zabezpečuje aktuálnosť technických riešení, procedúr a modelov v súlade s platnými technickými štandardami, ako aj zmluvne dohodnutým požiadavkami zákazníka.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Softvérový návrhár
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov

viac...
ISCO-08 2512 - Vývojári softvéru
SK ISCO-08 2512002 - Softvérový architekt, dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Analytik a projektant IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy analýzy technologických, podnikateľských a technických požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 7 metódy získavania požiadaviek klienta a zabezpečenie riešenia vývoja softvéru
  Špecifikácia:
  Pri rešpektovaní požiadaviek a záujmov klienta.
 • stupeň EKR 7 metódy a techniky vývoja a integrácie softvérových komponentov do rozsiahlejšieho celku
 • stupeň EKR 6 metódy a techniky technického dozoru a poradenstva pre projekty, identifikácie a riadenie rizík súvisiacich s vývojom a nasadením softvéru
 • stupeň EKR 6 metódy a techniky technickej nákladovej analýzy komponentov softvérového riešenia, príp. analýzy pracovných nákladov pre projektového manažéra
 • stupeň EKR 6 postupy zmien špecifikácie softvérového systému
 • stupeň EKR 5 životný cyklus vývoja softvéru, vrátane postupov pre efektívnu revíziu kódu
 • stupeň EKR 6 tvorba technickej dokumentácie k projektovanému systému
 • stupeň EKR 6 postupy analýzy integrity softvérového riešenia a štandardy testovania softvéru
 • stupeň EKR 6 postupy pre efektívnu tvorbu počítačového kódu, prehľad programovacích nástrojov a nástrojov softvérového inžinierstva, znalosť programovacieho jazyka.
  Špecifikácia:
  Napr. Java, C, ...
 • stupeň EKR 6 platformy softvérových riešení a technické štandardy vývoja softvérových riešení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 vedenie vývoja a integrácie softvérových komponentov
 • stupeň EKR 6 technický dozor a poradenstvo pre projekty
 • stupeň EKR 6 identifikácia a riadenie rizík súvisiacich s vývojom či nasadením softvéru
 • stupeň EKR 6 vyjednávanie a príprava požiadaviek na zmenu špecifikácie softvérového systému
 • stupeň EKR 6 návrh riešení na základe požiadaviek klienta na zmenu
 • stupeň EKR 7 návrh vhodných softvérových technológií pre konkrétne zadanie
  Špecifikácia:
  Napr. transakčné riadenie, optimalizácia, riadenie pomocou udalostí a pod.
 • stupeň EKR 7 koordinácia aktivít pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie
 • stupeň EKR 7 koordinácia čiastkových úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, implementáciou a nasadením informačných systémov
 • stupeň EKR 7 riadenie rozsiahlych úloh v oblasti špecifikácie, návrhu a integrácie komplexných IT riešení
  Špecifikácia:
  Po technickej a odbornej stránke.
 • stupeň EKR 6 vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy
 • stupeň EKR 6 technická nákladová analýza komponentov softvérového riešenia
  Špecifikácia:
  Príp. analýzu pracovných nákladov pre projektového manažéra.
 • stupeň EKR 7 analýza a popis dátového rozhrania medzi subsystémami navrhovaného riešenia podľa konkrétneho zadania
  Špecifikácia:
  Webové služby, XML, XSD, OWL.
 • stupeň EKR 7 systémová analýza, analýza a spracovanie technologických, podnikateľských a technických požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 6 vedenie analyticko-projektovej dokumentácie a príprava analyticko-projektovej dokumentácie pre riešenie
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy, vrátane projektovania logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií
 • stupeň EKR 5 technický dozor a poradenstvo pri vývoji softvérových riešení
 • stupeň EKR 5 sledovanie aktuálnych trendov a inovácií vo vývoji softvérových riešení
 • stupeň EKR 7 formulácia požiadaviek na vývoj softvéru a kontrola požadovaných funkčností a funkcionalít vyvíjaného softvéru
  Špecifikácia:
  Zaisťovanie, že softvérové riešenie adresuje záujmy zákazníka a zainteresovaných strán.
 • stupeň EKR 7 implementácia vhodných metód a techník na vývoj softvéru a testovanie vyvíjaných softvérových riešení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie