Stevard v osobnej železničnej doprave

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Stevard v osobnej železničnej doprave

Stevard v osobnej železničnej doprave kontroluje a vystavuje cestovné doklady a doplatky, preberá a odovzdáva súpravy vlaku a podáva informácie cestujúcim. Poskytuje aj doplnkové služby cestujúcim vo vlaku osobnej dopravy počas prepravy (poskytovanie tlače, časopisov, občerstvenia, atď).

Sektorová rada Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5112 - Sprievodcovia v osobnej doprave (okrem lodnej a leteckej dopravy)
SK ISCO-08 5112002 - Stevard v osobnej železničnej doprave
Divízia SK NACE Rev. 2 Pozemná doprava a doprava potrubím
Príslušnosť k povolaniu Stevard

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 dopravná geografia - železničná sieť ŽSR, elektrizované trate, úzkorozchodné trate
 • stupeň EKR 4 podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zliav
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 železničný posun
 • stupeň EKR 4 zásady poskytovania prvej pomoci
  Špecifikácia:
  Poskytnutie prvej pomoci v prípade nevoľnosti, zranenia alebo úrazu.
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo potravín

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentácii železničnej prepravy
 • stupeň EKR 4 vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov, penále a pokút podľa platných taríf
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií o vlakových spojoch
 • stupeň EKR 4 vedenie dokumentácie železničnej prepravy
  Špecifikácia:
  Stevard v rámci tejto odbornej zručnosti spisuje vozne, zapisuje príchody vlakov do stanice a odchody vlakov zo stanice a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola a vystavovanie cestovných dokladov a doplatkov
 • stupeň EKR 4 preberanie a odovzdanie súpravy vlaku
 • stupeň EKR 4 poskytovanie doplnkových služieb cestujúcim počas prepravy
  Špecifikácia:
  Stevard v osobnej železničnej doprave poskytuje cestujúcim napr. dennú tlač, časopisy, občerstvenie, prípadne ďalšie služby.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie