Stevard v osobnej železničnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Stevard v osobnej železničnej doprave Stevard v osobnej železničnej doprave poskytuje služby cestujúcim vo vlaku počas prepravy (poskytovanie informácií, tlače, časopisov, občerstvenia, nocľahu, atď.). Kontroluje a vystavuje cestovné doklady a doplatky. Preberá a odovzdáva doplnkové vybavenie (tlač, občerstvenie, prádlo,...).
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1792/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)

Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5112
SK ISCO-08
5112002
ESCO
1880
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
5112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Poskytnutie prvej pomoci v prípade nevoľnosti, zranenia alebo úrazu.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová (22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii železničnej prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vystavovanie cestovných dokladov a doplatkov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov, penále a pokút podľa platných taríf
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie doplnkových služieb cestujúcim počas prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Špecifikácia: Stevard v osobnej železničnej doprave poskytuje cestujúcim napr. dennú tlač, časopisy, občerstvenie, prípadne ďalšie služby.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o vlakových spojoch
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?