Správca informačného systému

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Správca informačného systému

Správca informačného systému vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti zabezpečenia bezpečnej prevádzky počítačových aplikácií a informačných systémov v organizácii. Spolupracuje na rozvoji a optimalizácii využitia hardvéru na podporu riadiacich a informačných systémov. Zabezpečuje nákup softvéru, hardvéru a príslušenstva, inštaláciu, bezpečnostné opatrenia/alebo zabezpečenie, testovanie, oživovanie a nastavenie parametrov jednotlivých prvkov počítačových aplikácií a procesov spracovania dát. Zabezpečuje monitoring prevádzky, bezpečnostných opatrení, servis, údržbu a opravy počítačov a ostatného zariadenia, administratívne a dokumentačné práce súvisiace so správou systému, koordinuje riešenie neštandardných situácií. Komunikuje s používateľmi systémov s cieľom riešenia ich požiadaviek. Poskytuje inštrukcie a poradenstvo používateľom informačného systému.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy IT administrátor
Správca IT
Správca IT riešení
Požadovaný stupeň vzdelania Vyššie odborné vzdelanie
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2522 - Správcovia systémov
SK ISCO-08 2522001 - Správca informačného systému
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Informačné služby
Príslušnosť k povolaniu Správca IT systémov, databáz a sietí

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 terminológia, funkcie, úlohy a prostriedky z oblasti operačných systémov (OS), databáz a aplikácií
 • stupeň EKR 5 metódy a techniky riadenia informačnej bezpečnosti
  Špecifikácia:
  Autentifikácia, autorizácia, monitoring.
 • stupeň EKR 6 terminológia súvisiaca s konfiguráciou serverov a OS
  Špecifikácia:
  DNS, DHCP, doména, podsieť, smerovač, dátový/súborový server, radič diskov, firewall, apod.
 • stupeň EKR 6 terminológia z oblasti počítačových sietí
  Špecifikácia:
  Pasívne, aktívne prvky, zabezpečenie, virtuálne siete, cache, active directory a pod.
 • stupeň EKR 5 terminológia periférií a protokolov pre ich pripojenie k serveru či klientskej stanici
  Špecifikácia:
  Miestne, sieťové, vstupné, výstupné, a pod.
 • stupeň EKR 5 terminológia a postupy na zabezpečenie IT proti strate, krádeži či zneužitiu údajov
  Špecifikácia:
  Antivirus, firewall, kryptovanie, a pod.
 • stupeň EKR 5 terminológia a postupy pre ochranu dát pre stratou a zničením
  Špecifikácia:
  Dátové polia, sieťové úložné zariadenia, zálohovanie a pod.
 • stupeň EKR 5 princíp skriptovania v riadení IT systému, rozdiely a oblasti použitia vybraných skriptovacích jazykov
  Špecifikácia:
  Shell, Powershell, VBScript, Javacript, Python a pod.
 • stupeň EKR 4 príncípy procesného riadenia IT systémov (ITIL) a základné procesy
  Špecifikácia:
  Monitorovanie udalostí, odstraňovanie porúch, vykonávanie zmien, riešenie problémov.
 • stupeň EKR 4 postupy pre vypracovanie cenovej analýzy, stanovenie ceny a zhodnotenie IT riešenia
  Špecifikácia:
  Business case, SWOT.
 • stupeň EKR 4 terminológia a postupy v oblasti analýzy používateľských požiadaviek, návrhu a testovania IT riešenia
 • stupeň EKR 6 postupy návrhu a konfigurácie OS na klientskej stanici, serveri či klastri
  Špecifikácia:
  Vrátane používateľských profilov, oprávnení, konektivity do siete - domény a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 analýza požiadaviek zákazníka (malej organizácie), upresnenie detailov riešenia a návrh IT riešenia s použitím OS, DB a aplikácií
 • stupeň EKR 6 nastavenie vhodného spôsobu zdieľania údajov a zariadení v IT riešení (DNS, Samba, SAN, NAS, VLAN), ako aj vhodnej formy pripojenia k Internetu (VPN, ADSL, WiFi a pod.)
 • stupeň EKR 5 plánovanie pripojenia a konfigurácia periférií (miestne, sieťové) podľa potrieb a požiadaviek zákazníka
 • stupeň EKR 5 identifikácia a spracovanie verejne dostupnej informácie od dodávateľov hardvéru a softvéru (aj v cudzom jazyku) pre konkrétnu poruchovú situáciu
 • stupeň EKR 5 analýza systémových logov, identifikácia kritických udalostí a inicializácia nápravy poruchy, zmeny infraštruktúry či riešenia nájdených problémov
 • stupeň EKR 5 tvorba jednoduchého IT riešenia (napr. pre malé organizácie), vrátane zhodnotenia finančných dopadov navrhovaného riešenia, potreby licencií, hardvéru a pod.
 • stupeň EKR 5 inštalácia a následná konfigurácia základných bezpečnostných riešení pre OS vrstvu
  Špecifikácia:
  Antivirus, firewall, SSL, HTTPS protokoly a pod.
 • stupeň EKR 5 analýza a tvorba jednoduchších skriptov
  Špecifikácia:
  Napr. na dávkové spracovanie, zálohovanie, presuny dát, kontrolné úlohy a pod.
 • stupeň EKR 6 diagnostika stavu a využívania hardvérových a softvérových komponentov IT riešenia (server, disk, procesor, sieť, a pod.) a následná implementácia najvhodnejšieho riešenia na odstránenie poruchy s použitím interných a verejných informácií
 • stupeň EKR 6 návrh, inštalácia a konfigurácia serverov a OS
  Špecifikácia:
  DNS, DHCP, doména, podsieť, smerovač, dátový/súborový server, radič diskov, firewall, apod.
 • stupeň EKR 5 zabezpečovanie zmluvne dohodnutej SLA IT služby pre konkrétny IT systém alebo riešenie
 • stupeň EKR 4 schopnosť účasti na nákupe softvéru/hardvéru a IT príslušenstva, vrátane komunikácie s dodávateľmi
 • stupeň EKR 6 príkazy OS v bežných situáciách, v prípade netypických situácií schopnosť práce s manuálom a vykonávanie činností odporúčaných manuálom
 • stupeň EKR 6 návrh a konfigurácia OS na klientskej stanici, serveri alebo klastri
  Špecifikácia:
  Vrátane používateľských profilov, oprávnení, konektivity do siete - domény a pod.
 • stupeň EKR 6 metodicko – technická a základná poradenská pomoc používateľom IT systému

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Certifikát pre riadenie IT procesov viac...
 • Priemyselná certifikácia pre databázy a aplikačné riešenia viac...
 • Priemyselná certifikácia pre jeden z operačných systémov viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie