Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník riešení informačných technológií definuje stratégiu riešení informačných technológií a dohliada na jej implementáciu, analyzuje zákaznícke požiadavky na nové systémy a úpravu existujúcich systémov. Koordinuje prípravu podkladov technických riešení systémov informačných technológií. Spolupracuje na dizajne a testovaní nových prvkov riešení.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1330 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08
1330001 - Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v IT a telekomunkaciách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
7
ekonomika podnikateľského subjektu
7
manažment pre stredných manažérov
7
manažment veľkého podniku/spoločnosti
7
manažment rizík
7
vlastnosti informačných systémov
7
sieťový softvér
7
zásady, metódy a postupy testovania softvérov
7
hospodárska informatika
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
postupy a metódy vedenia porád
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
7
postupy finančného plánovania
7
softvérové prostredie, operačné systémy
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
6
práca v počítačovej sieti
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
7
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
7
zaisťovanie bezpečnosti a ochrany dát, vrátane ich zálohovania
7
vyhodnocovanie funkcií a pôsobenia riadiaceho systému
7
posudzovanie a schvaľovanie koncepcií informačných systémov a informačných technológií organizácie
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
7
riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
7
spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky informačných technológií
7
spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
7
spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
7
spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
7
vedenie odborných tímov
7
získavanie a spracovávanie informácií v oblasti primárnych a sekundárnych informačných zdrojov, vrátane zvládnutia a využitia moderných informačných technológií
7
kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
7
analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
7
analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
7
analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
7
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
7
analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.