Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií

Riadiaci pracovník riešení informačných technológií definuje stratégiu riešení informačných technológií a dohliada na jej implementáciu, analyzuje zákaznícke požiadavky na nové systémy a úpravu existujúcich systémov. Koordinuje prípravu podkladov technických riešení systémov informačných technológií. Spolupracuje na dizajne a testovaní nových prvkov riešení.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 1330 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08 1330001 - Riadiaci pracovník (manažér) riešení informačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Manažér v IT a telekomunkaciách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 7 manažment pre stredných manažérov
 • stupeň EKR 7 manažment veľkého podniku/spoločnosti
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
 • stupeň EKR 7 vlastnosti informačných systémov
 • stupeň EKR 7 sieťový softvér
 • stupeň EKR 7 zásady, metódy a postupy testovania softvérov
 • stupeň EKR 7 hospodárska informatika
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vedenia porád
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • stupeň EKR 7 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 7 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 7 postupy finančného plánovania
 • stupeň EKR 7 softvérové prostredie, operačné systémy
 • stupeň EKR 6 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 6 práca v počítačovej sieti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 zaisťovanie bezpečnosti a ochrany dát, vrátane ich zálohovania
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie funkcií a pôsobenia riadiaceho systému
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a schvaľovanie koncepcií informačných systémov a informačných technológií organizácie
 • stupeň EKR 7 riadenie časového priebehu interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 riadenie nákladov a financovania interného/externého projektu
 • stupeň EKR 7 spracovávanie interných smerníc a metodík pre oblasť politiky informačných technológií
 • stupeň EKR 7 spracovanie nových systémových požiadaviek a koncepcií spoločnosti v oblasti riadenia a vývoja informačných systémov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie strategických plánov a vízií informačných technológií v rámci riadenia a fungovania informačného systému organizácie
 • stupeň EKR 7 spracovanie koncepcie spolupráce s inými útvarmi v rámci riadenia a vývoja informačných systémov v súlade s potrebami organizácie
 • stupeň EKR 7 vedenie odborných tímov
 • stupeň EKR 7 získavanie a spracovávanie informácií v oblasti primárnych a sekundárnych informačných zdrojov, vrátane zvládnutia a využitia moderných informačných technológií
 • stupeň EKR 7 kontrola a rozhodovanie o úpravách komplexného interného/externého projektu v záujme splnenia jeho cieľov
 • stupeň EKR 7 analýza a projektovanie aplikácií, vrátane návrhu databáz a integrácie so súčasnými systémami
 • stupeň EKR 7 analýza procesov, legislatívnych a technických podmienok a požiadaviek užívateľov
 • stupeň EKR 7 analýza efektívnosti informačného systému, jeho spoľahlivosti a výkonnosti
 • stupeň EKR 7 analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
 • stupeň EKR 7 analýza opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie