Technik podpory inžinieringu v energetike

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik podpory inžinieringu v energetike

Technik podpory inžinieringu v energetike zabezpečuje koordináciu dodávateľov a subdodávateľov v rámci aktivít inžinieringu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08 3113 - Elektrotechnici a energetici
SK ISCO-08 3113011 - Technik podpory inžinieringu v energetike
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Technik energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 4 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti energetiky
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 4 zásady prevádzkovej kontroly
  Špecifikácia:
  V energetike.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy v energetike
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
  Špecifikácia:
  V energetike.
 • stupeň EKR 4 prostriedky a zariadenia v energetike
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
  Špecifikácia:
  Vrátane techník komunikácie.
 • stupeň EKR 4 dodávateľsko-odberateľské vzťahy
  Špecifikácia:
  Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká a pod.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 projektový manažment

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie koordinácie dodávateľov a subdodávateľov v oblasti inžinieringu
 • stupeň EKR 4 príprava a spracovanie podkladov k zmenovému procesu podľa stanoveného harmonogramu
 • stupeň EKR 4 kontrola plnenia termínov dodávok podľa stanoveného harmonogramu
 • stupeň EKR 4 vypracovávanie projektovej dokumentácie, vrátane jej evidencie
 • stupeň EKR 4 kontrola termínov dodávok, prípravných a predmontážnych činností dodávateľov a subdodávateľov na základe stanovených harmonogramov
 • stupeň EKR 4 vyhodnocovanie postupov prác a koordinačných harmonogramov prác
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich s vykonávanou činnosťou v energetike
  Špecifikácia:
  Napr. technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie