Dizajnér sietí

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Dizajnér sietí navrhuje dizajn a rozvoj prenosových sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Optimalizuje dizajn sietí a predkladá návrhy na zavádzanie nových technológií a systémov. Zodpovedá za súlad strategických a prevádzkových cieľov a potrieb s navrhovaným cieľovým stavom sietí. Zodpovedá za návrhy topológie a segmentácie siete, navrhuje spôsob realizácie vo forme jednotlivých prvkov siete, prepájania do segmentov a ich riadenia.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2523 - Špecialisti v oblasti počítačových sietí
SK ISCO-08
2523000 - Špecialista v oblasti počítačových sietí
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Analytik a projektant IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
technická gramotnosť
V
tvorivosť (kreativita)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
prezentovanie
P
samostatnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riadenia rozvoja a dizajnu telekomunikačných sietí
7
vlastnosti informačných systémov
7
druhy telekomunikačných vedení
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
postupy pri dizajnovaní sietí
7
topológia a zásady nastavenia sietí
7
postupy zavádzania nových technológií a systémov
6
technické riešenia navrhovania sietí
7
nové trendy a riešenia pri projektovaní sietí
6
princípy nákupu nových technológií
7
prevádzka sietí
7
typy riešení sieťovej komunikácie
7
formy zabezpečenia sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
7
nástroje na monitorovanie a správu sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
7
architektúra sietí
7
formy opatrení a prístupov do siete
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
navrhovanie topológie a segmentácie siete
7
navrhovanie sieťových prepojení a sieťovej komunikácie
7
údržba topológie siete s využitím špecializovaných nástrojov
7
definovanie/dizajnovanie stratégie prepojení
7
navrhovanie optimalizácie sieťovej infranštruktúry, vrátane modelovania sietí
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
7
konzultácie pri definovaní technických riešení
7
odborné poradenstvo pri nákupe nových technológií a dizajne sietí
7
konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
7
navrhovanie nástrojov na monitorovanie a správu sieťových prepojení a sieťovej komunikácie
7
vypracovávanie expertných analýz a komplexných materiálov v oblasti dizajnu sietí
7
navrhovanie optimálneho zabezpečenia sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
7
navrhovanie štruktúry a systémov oprávnení a prístupov do siete
7
navrhovanie optimalizácie sieťovej infraštruktúry, vrátane modelovania sietí
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.