Dizajnér sietí

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dizajnér sietí

Dizajnér sietí navrhuje dizajn a rozvoj prenosových sietí, aplikácií, platforiem a zákazníckych riešení. Optimalizuje dizajn sietí a predkladá návrhy na zavádzanie nových technológií a systémov. Zodpovedá za súlad strategických a prevádzkových cieľov a potrieb s navrhovaným cieľovým stavom sietí. Zodpovedá za návrhy topológie a segmentácie siete, navrhuje spôsob realizácie vo forme jednotlivých prvkov siete, prepájania do segmentov a ich riadenia.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2523 - Špecialisti v oblasti počítačových sietí
SK ISCO-08 2523000 - Špecialista v oblasti počítačových sietí
Divízia SK NACE Rev. 2 Telekomunikácie
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Analytik a projektant IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy riadenia rozvoja a dizajnu telekomunikačných sietí
 • stupeň EKR 7 vlastnosti informačných systémov
 • stupeň EKR 7 druhy telekomunikačných vedení
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 postupy pri dizajnovaní sietí
 • stupeň EKR 7 topológia a zásady nastavenia sietí
 • stupeň EKR 6 postupy zavádzania nových technológií a systémov
 • stupeň EKR 7 technické riešenia navrhovania sietí
 • stupeň EKR 6 nové trendy a riešenia pri projektovaní sietí
 • stupeň EKR 7 princípy nákupu nových technológií
 • stupeň EKR 7 prevádzka sietí
 • stupeň EKR 7 typy riešení sieťovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 formy zabezpečenia sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 nástroje na monitorovanie a správu sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 architektúra sietí
 • stupeň EKR 7 formy opatrení a prístupov do siete

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 navrhovanie topológie a segmentácie siete
 • stupeň EKR 7 navrhovanie sieťových prepojení a sieťovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 údržba topológie siete s využitím špecializovaných nástrojov
 • stupeň EKR 7 definovanie/dizajnovanie stratégie prepojení
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimalizácie sieťovej infranštruktúry, vrátane modelovania sietí
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 konzultácie pri definovaní technických riešení
 • stupeň EKR 7 odborné poradenstvo pri nákupe nových technológií a dizajne sietí
 • stupeň EKR 7 konzultácie so zákazníkom pri definovaní technických riešení
 • stupeň EKR 7 navrhovanie nástrojov na monitorovanie a správu sieťových prepojení a sieťovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie expertných analýz a komplexných materiálov v oblasti dizajnu sietí
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimálneho zabezpečenia sieťového prepojenia a sieťovej komunikácie
 • stupeň EKR 7 navrhovanie štruktúry a systémov oprávnení a prístupov do siete
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimalizácie sieťovej infraštruktúry, vrátane modelovania sietí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie