Databázový dizajnér

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Databázový dizajnér

Databázový dizajnér na základe analýzy požiadaviek vytvára návrh databázy od konceptuálneho modelu po fyzický model v konkrétnom databázovom systéme. Programuje navrhnutú databázovú vrstvu aplikácie a spolupracuje na optimalizácii jej prevádzky. Študuje dokumentáciu, požiadavky a podmienky klientov a stanovuje základnú koncepciu nového, prípadne inovácie existujúceho riešenia databázy. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry, prepojenia na iné systémy, štruktúry softvéru, vrátane návrhov systémov riadenia a správy bázy dát, hardvérového vybavenia, spôsobov validácie a ochrany dát. Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie. Spolupracuje na implementácii projektov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Podporuje dátovú časť dodávky informačných systémov a zodpovedá za návrh dátových úložísk informačných systémov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 2521 - Dizajnéri a správcovia databáz
SK ISCO-08 2521001 - Databázový dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Analytik a projektant IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 dopytovacie jazyky
 • stupeň EKR 7 databázové systémy
 • stupeň EKR 7 dátové a objektové štruktúry, vzťahy, objektovo-relačné mapovanie
 • stupeň EKR 7 migrácia dát, metódy integrácie a zálohovania dát
 • stupeň EKR 7 bezpečnostné politiky, štandardné techniky napádania databázovej vrstvy
 • stupeň EKR 7 metódy tvorby technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 právne predpisy
 • stupeň EKR 7 postupy vytvárania konceptuálneho modelu
 • stupeň EKR 7 postupy vytvárania fyzického modelu
 • stupeň EKR 7 postupy optimalizácie databáz
 • stupeň EKR 7 metodika riadenia a správy bázy dát
 • stupeň EKR 7 spôsoby validácie a ochrany dát
 • stupeň EKR 7 informatika
 • stupeň EKR 7 postupy návrhu logického (doménového) modelu dátových úložísk
 • stupeň EKR 7 modelovacie nástroje
 • stupeň EKR 7 postupy monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
 • stupeň EKR 7 postupy projektovania dizajnu a architektúry databáz
 • stupeň EKR 7 postupy riadenia výkonnosti dátových úložísk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
 • stupeň EKR 7 navrhovanie databáz
 • stupeň EKR 7 vytváranie návrhovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 vytváranie dátových štruktúr a definovanie ich väzieb
 • stupeň EKR 7 programovanie databázovej vrstvy aplikácie
 • stupeň EKR 7 testovanie funkčnosti a väzieb navrhovanej databázy
 • stupeň EKR 7 optimalizovanie výkonnosti navrhovanej databázy
 • stupeň EKR 7 návrh bezpečnostnej politiky databázy
 • stupeň EKR 7 spracovanie technickej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie prevádzkových pravidiel pre prevádzku dátových úložísk
 • stupeň EKR 7 návrh spôsobov zabezpečenia a monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
 • stupeň EKR 7 poradenstvo pre používateľov databáz a súvisiacich softvérov
 • stupeň EKR 7 návrh reportov o stave databáz
 • stupeň EKR 7 spolupráca na návrhu koncepcie riešenia softvérových aplikácií
 • stupeň EKR 7 návrh spôsobov riadenia a monitorovania riadenia výkonnosti dátových úložísk
 • stupeň EKR 7 vytváranie a implementácia dátových úložísk

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie