Databázový dizajnér

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Databázový dizajnér na základe analýzy požiadaviek vytvára návrh databázy od konceptuálneho modelu po fyzický model v konkrétnom databázovom systéme. Programuje navrhnutú databázovú vrstvu aplikácie a spolupracuje na optimalizácii jej prevádzky. Študuje dokumentáciu, požiadavky a podmienky klientov a stanovuje základnú koncepciu nového, prípadne inovácie existujúceho riešenia databázy. Zabezpečuje projektovanie dizajnu, architektúry, prepojenia na iné systémy, štruktúry softvéru, vrátane návrhov systémov riadenia a správy bázy dát, hardvérového vybavenia, spôsobov validácie a ochrany dát. Zodpovedá za spracovanie a správu projektovej dokumentácie. Spolupracuje na implementácii projektov. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie. Podporuje dátovú časť dodávky informačných systémov a zodpovedá za návrh dátových úložísk informačných systémov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
2521 - Dizajnéri a správcovia databáz
SK ISCO-08
2521001 - Databázový dizajnér
Divízia SK NACE Rev. 2
Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu
Analytik a projektant IT

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
dopytovacie jazyky
7
databázové systémy
7
dátové a objektové štruktúry, vzťahy, objektovo-relačné mapovanie
7
migrácia dát, metódy integrácie a zálohovania dát
7
bezpečnostné politiky, štandardné techniky napádania databázovej vrstvy
7
metódy tvorby technickej dokumentácie
7
právne predpisy
7
postupy vytvárania konceptuálneho modelu
7
postupy vytvárania fyzického modelu
7
postupy optimalizácie databáz
7
metodika riadenia a správy bázy dát
7
spôsoby validácie a ochrany dát
7
informatika
7
postupy návrhu logického (doménového) modelu dátových úložísk
7
modelovacie nástroje
7
postupy monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
7
postupy projektovania dizajnu a architektúry databáz
7
postupy riadenia výkonnosti dátových úložísk
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
7
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom
6
navrhovanie databáz
7
vytváranie návrhovej dokumentácie
7
vytváranie dátových štruktúr a definovanie ich väzieb
7
programovanie databázovej vrstvy aplikácie
7
testovanie funkčnosti a väzieb navrhovanej databázy
7
optimalizovanie výkonnosti navrhovanej databázy
7
návrh bezpečnostnej politiky databázy
7
spracovanie technickej dokumentácie
7
vypracovávanie prevádzkových pravidiel pre prevádzku dátových úložísk
7
návrh spôsobov zabezpečenia a monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
7
poradenstvo pre používateľov databáz a súvisiacich softvérov
7
návrh reportov o stave databáz
7
spolupráca na návrhu koncepcie riešenia softvérových aplikácií
7
návrh spôsobov riadenia a monitorovania riadenia výkonnosti dátových úložísk
7
vytváranie a implementácia dátových úložísk
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.