Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista v živočíšnej výrobe analyzuje, riadi a usmerňuje výrobný proces v chove hospodárskych zvierat v rámci poľnohospodárskeho podniku aj vo vzťahu k externým subjektom (dodávateľom, odberateľom).
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132002 - Špecialista v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
matematická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.
7
welfare zvierat
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Znalosť metód riadenia, pokročilé vedomosti o plánovaní v procese chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
7
právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Špecifikácia:
Znalosť základných právnych predpisov s dopadom na chov hospodárskych zvierat.
7
zootechnika
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
7
reprodukcia hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Pokročilé vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
7
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne zákroky. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
7
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
7
druhy evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
7
metódy selekcie hospodárskych zvierat
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu
Špecifikácia:
Vrátane zabezpečovania nákupu krmív a konzervovania objemových krmív.
7
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Špecifikácia:
Riadenie jednotlivých úsekov živočíšnej výroby, vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
7
riadenie poľnohospodárskej farmy
Špecifikácia:
S dôrazom na riadenie živočíšnej výroby.
7
riadenie plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat
7
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
7
posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
Špecifikácia:
S dôrazom na živočíšnu výrobu.
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
7
evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Vedenie základnej chovateľskej dokumentácie.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.