Špecialista v živočíšnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v živočíšnej výrobe

Špecialista v živočíšnej výrobe analyzuje, riadi a usmerňuje výrobný proces v chove hospodárskych zvierat v rámci poľnohospodárskeho podniku aj vo vzťahu k externým subjektom (dodávateľom, odberateľom).

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Zootechnik
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:

ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132002 - Špecialista v živočíšnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.
 • stupeň EKR 7 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Znalosť metód riadenia, pokročilé vedomosti o plánovaní v procese chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
  Špecifikácia:
  Znalosť základných právnych predpisov s dopadom na chov hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 7 zootechnika
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 7 výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 7 reprodukcia hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Pokročilé vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
 • stupeň EKR 7 ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne zákroky. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
 • stupeň EKR 7 druhy evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 metódy selekcie hospodárskych zvierat

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu
  Špecifikácia:
  Vrátane zabezpečovania nákupu krmív a konzervovania objemových krmív.
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie živočíšnej výroby
  Špecifikácia:
  Riadenie jednotlivých úsekov živočíšnej výroby, vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
 • stupeň EKR 7 riadenie poľnohospodárskej farmy
  Špecifikácia:
  S dôrazom na riadenie živočíšnej výroby.
 • stupeň EKR 7 riadenie plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat
 • stupeň EKR 7 sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
 • stupeň EKR 7 posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
  Špecifikácia:
  S dôrazom na živočíšnu výrobu.
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • stupeň EKR 7 evidencia chovu a kategórií hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Vedenie základnej chovateľskej dokumentácie.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie