Analytik informačných a komunikačných technológií

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Analytik informačných a komunikačných technológií

Analytik informačných a komunikačných technológií analyzuje požiadavky na informačný systém/softvérový systém, formálnym spôsobom zaznamenáva činnosti/procesy, vytvára analytický model systému, okrem analýzy realizuje aj návrh systému, ten vyjadruje návrhovým modelom. Pohľady na model v podobe diagramov implementuje najčastejšie v jazyku UML v prostredí CASE nástroja. Vykonáva, prípadne riadi vysoko odborné tvorivé činnosti v oblasti analýzy a návrhu nových riešení v oblasti IKT.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Alternatívne názvy Analytik
Analytik informačných systémov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2511 - Systémoví analytici
SK ISCO-08 2511003 - Analytik informačných a komunikačných technológií
Divízia SK NACE Rev. 2 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby
Príslušnosť k povolaniu Analytik a projektant IT

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 informatika
  Špecifikácia:
  Základy všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí, byť schopný analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; účinne a efektívne nasadzovať a prevádzkovať počítačové a softvérové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; použiť princípy efektívnej práce s informáciami rôzneho druhu a z rôznych zdrojov; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru, byť si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie, vedieť pracovať so štandardnými nástrojmi informatiky a informačných technológií, napríklad programovacie jazyky (asembler, C, C++, Pascal, Java); operačné systémy (UNIX, Linux, iOS, Windows); kancelárske balíky (MS Office); databázové systémy (ORACLE, MS Access); CASE prostriedky (Rational Rose), systémy pre projektovanie a návrh webových aplikácií.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 metodika organizácie informácií dotknutej domény
 • stupeň EKR 7 formálne jazyky a automaty
 • stupeň EKR 7 metodika získavania a zaznamenania používateľských požiadaviek pri vývoji softvéru
 • stupeň EKR 7 metodika modelovania informačných tokov, rozhraní, používateľov
  Špecifikácia:
  UML, CASE.
 • stupeň EKR 7 súvisiace právne predpisy a základne pojmy z oblasti IKT
 • stupeň EKR 7 legislatívne a technické podmienky a možnosti zvyšovania efektívnosti a výkonnosti riadiacich a informačných systémov
 • stupeň EKR 7 metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 komunikácia so zainteresovanými za účelom identifikácie požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
 • stupeň EKR 7 identifikácia vhodných modelovacích nástrojov/prostredí/paradigiem
 • stupeň EKR 7 formalizácia činností/procesov v sledovanej doméne
 • stupeň EKR 7 vytváranie návrhového modelu systému
 • stupeň EKR 7 vytváranie formálnej špecifikácie modelov informačných resp. softvérových systémov
 • stupeň EKR 7 čítanie formálnej špecifikácie modelov informačných resp. softvérových systémov
 • stupeň EKR 7 evidovanie požiadaviek na zmenu softvéru/informačného systému/softvérového systému
 • stupeň EKR 7 vytváranie analytického modelu systému
 • stupeň EKR 7 vytváranie logického/fyzického modelu systému
 • stupeň EKR 7 refaktorovanie modelu za účelom jeho optimalizácie
 • stupeň EKR 7 vytváranie dokumentácie, komentárov aj priamo v modeli
 • stupeň EKR 7 používanie metodiky pre modelovanie informačných tokov, rozhraní, používateľov
  Špecifikácia:
  UML, CASE.
 • stupeň EKR 7 analýza požiadaviek na informačný systém/softvérový systém
 • stupeň EKR 7 implementácia CASE nástrojov
 • stupeň EKR 7 evidencia požiadaviek na zmenu softvéru/informačného systému/softvérového systému
 • stupeň EKR 7 aplikácia návrhových vzorov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri preberaní systému, príprava preberacieho procesu
 • stupeň EKR 7 dohľad nad realizáciou cieľového riešenia
 • stupeň EKR 7 poskytovanie poradenstva v oblasti špecializácie
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri testovaní informačného/softvéroveho systému

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie