Špecialista v oblasti záhradníctva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania záhradníckych rastlín.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Záhradník špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132004 - Špecialista v oblasti záhradníctva
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E
matematická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ovocinárstvo
6
dendrológia
6
spôsoby realizácie a údržby zelene
Špecifikácia:
Vrátane údržby parkov, športových plôch a iných vegetačných prvkov.
6
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
6
arboristika
6
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
6
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
6
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
6
vinohradníctvo
Špecifikácia:
Náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd.
6
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
6
metódy výživy rastlín
6
agrochémia
6
pedológia
Špecifikácia:
Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch, vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu v pôde, pôdnej reakcii pôdy a pod.
6
biológia
6
manažment závlah
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
klimatológia
6
technológie a prevádzka skleníkových systémov
6
spôsoby pestovania rastlín
Špecifikácia:
Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
komplexné riadenie záhradníckej výroby
Špecifikácia:
Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov. Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Špecifikácia:
Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
6
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
Špecifikácia:
Hnojenie záhradných rastlín - aplikácia výživy, postrekov, prírodných hnojív a iných chemických látok používaných v záhradníctve, vrátane aplikácie ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom.
6
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
6
zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
6
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v záhradníckej výrobe
6
koordinácia činností v oblasti dodávateľských a odberateľských vzťahov
Špecifikácia:
V oblasti záhradníctva.
6
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky
6
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.
6
zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
Špecifikácia:
Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou \"in vitro\".
6
zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
Špecifikácia:
Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
6
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.