Špecialista v rastlinnej výrobe, agronóm

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista v rastlinnej výrobe koordinuje a riadi rastlinnú výrobu, realizuje obchodnú činnosť, zabezpečuje vedenie príslušnej dokumentácie, poradenskú a metodickú činnosť.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Agronóm špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08
2132001 - Špecialista v rastlinnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia v cudzom jazyku
E
matematická gramotnosť
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
7
metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
7
postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
7
poľnohospodárske plodiny a buriny
7
metódy výživy rastlín
7
osevné postupy
7
rastlinolekárstvo
7
zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
7
poľnohospodárska technika
7
agrochémia
7
pedológia
Špecifikácia:
Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch a vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu, pôdnej reakcii a určení PH pôdy.
7
metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
5
manažment závlah
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej výrobe
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Špecifikácia:
Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
7
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Špecifikácia:
Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.
7
vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
7
vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
7
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
7
evidencia pôdnej držby a využívanie pôdy v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane posudzovania kvality pôdy a odberu vzoriek na rozbor.
7
určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber a pozberové a ďalšie práce)
7
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
7
poradenstvo pri posudzovaní stavu porastu, skladovaného materiálu a návrh ochranných opatrení
7
zostavovanie osevných plánov v celom rozsahu rastlinnej výroby
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Špecifikácia:
Vrátane identifikácie škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovovania spôsobov a postupov ich likvidácie.
7
vyhodnocovanie výsledkov rastlinnej výroby
7
spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
Špecifikácia:
Vrátane vykonávania analýz a prognóz cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny.
7
komplexné riadenie rastlinnej výroby
Špecifikácia:
Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.
7
riadenie zavlažovania podľa potrieb rastlinnej výroby
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.