Špecialista v rastlinnej výrobe

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista v rastlinnej výrobe

Špecialista v rastlinnej výrobe koordinuje a riadi rastlinnú výrobu, realizuje obchodnú činnosť, zabezpečuje vedenie príslušnej dokumentácie, poradenskú a metodickú činnosť.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Agronóm špecialista
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2132 - Špecialisti v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a akvakultúry
SK ISCO-08 2132001 - Špecialista v rastlinnej výrobe
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Príslušnosť k povolaniu Špecialista poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
 • stupeň EKR 7 metódy riadenia a plánovania v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 postupy mechanického spracovania pôdy a prípravy substrátov
 • stupeň EKR 7 zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
 • stupeň EKR 7 poľnohospodárske plodiny a buriny
 • stupeň EKR 7 metódy výživy rastlín
 • stupeň EKR 7 osevné postupy
 • stupeň EKR 7 rastlinolekárstvo
 • stupeň EKR 7 zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 poľnohospodárska technika
 • stupeň EKR 7 agrochémia
 • stupeň EKR 7 pedológia
  Špecifikácia:
  Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch a vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu, pôdnej reakcii a určení PH pôdy.
 • stupeň EKR 7 metódy ochrany rastlín proti škodcom a likvidácie chorôb
 • stupeň EKR 5 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 5 základy marketingu, manažmentu a ekonomiky podniku
 • stupeň EKR 7 manažment závlah
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a pojmy v rastlinnej výrobe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
  Špecifikácia:
  Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
  Špecifikácia:
  Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a zhromažďovanie odborných informácií potrebných k podnikateľskej činnosti v agropodnikaní
 • stupeň EKR 7 vedenie technickej, prevádzkovej, personálnej a účtovnej dokumentácie o poskytovaných službách v oblasti agropodnikania
 • stupeň EKR 7 zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v rastlinnej výrobe
 • stupeň EKR 7 evidencia pôdnej držby a využívanie pôdy v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane posudzovania kvality pôdy a odberu vzoriek na rozbor.
 • stupeň EKR 7 určovanie postupov pri pestovaní bežných poľnohospodárskych plodín pre jednotlivé úseky rastlinnej výroby (výsev, výsadba, hnojenie, zber a pozberové a ďalšie práce)
 • stupeň EKR 7 tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
 • stupeň EKR 7 poradenstvo pri posudzovaní stavu porastu, skladovaného materiálu a návrh ochranných opatrení
 • stupeň EKR 7 zostavovanie osevných plánov v celom rozsahu rastlinnej výroby
 • stupeň EKR 7 uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti agropodnikania
 • stupeň EKR 7 kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
  Špecifikácia:
  Vrátane identifikácie škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovovania spôsobov a postupov ich likvidácie.
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie výsledkov rastlinnej výroby
 • stupeň EKR 7 spracovanie analýzy výsledkov v rastlinnej výrobe
  Špecifikácia:
  Vrátane vykonávania analýz a prognóz cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny.
 • stupeň EKR 7 komplexné riadenie rastlinnej výroby
  Špecifikácia:
  Vrátane riadenia jednotlivých úsekov rastlinnej výroby a ich zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 riadenie zavlažovania podľa potrieb rastlinnej výroby
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie