Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni

Operátor vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni obsluhuje zariadenia výrobných blokov v súlade s prevádzkovými predpismi, platnými normami, predpismi a vyhláškami za účelom dosiahnutia stanovených prevádzkových ukazovateľov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Operátor spoločných prevádzok v tepelnej elektrárni
Operátor výrobných blokov v tepelnej elektrárni
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 3131 - Dispečeri vo výrobe, prenose a distribúcii elektrickej energie
SK ISCO-08 3131004 - Dispečer vo výrobe elektrickej energie v tepelnej elektrárni
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Dispečer výroby a prenosu energie

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly v energetike
 • stupeň EKR 4 elektroenergetika
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v oblasti elektrickej energie
 • stupeň EKR 4 druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
  Špecifikácia:
  V teplárenstve.
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a pojmy z oblasti bezpečnosti technických zariadení
 • stupeň EKR 4 zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
  Špecifikácia:
  Druhy kotlov: spaľujúce pevné palivo (roštové, granulačné, výtavné a fluidné), tekuté a plynové. Zariadenia a systémy: tepelný výmenník, turbína, generátor a pod.
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi
  Špecifikácia:
  Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 4 teplárenstvo
 • stupeň EKR 4 priemyselná ekológia
  Špecifikácia:
  Vrátane právnych predpisov a základných pojmov v oblasti životného prostredia (napr. ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
 • stupeň EKR 4 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 4 testovacie a diagnostické prístroje
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy v teplárenstve
 • stupeň EKR 4 zdroje výroby elektrickej energie v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Zdroje a ich premena.
 • stupeň EKR 4 príčiny a riešenia havarijných situácií v tepelnej elektrárni
 • stupeň EKR 4 technické normy v teplárenstve
 • stupeň EKR 4 technická dokumentácia v teplárenstve
 • stupeň EKR 4 technologické procesy výroby tepla

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 koordinácia zamestnancov blokových prevádzok v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Koordinácia zamestnancov pri prevádzkovaní zariadení v zmysle prevádzkových noriem, predpisov, príkazov a technologických inštrukcií.
 • stupeň EKR 4 kontrola a usmerňovanie dodržiavania prevádzkových predpisov zariadení kotolne a strojovne v tepelnej elektrárni
 • stupeň EKR 4 príprava zariadení do opráv
  Špecifikácia:
  Mechanické a elektrické zaistenie zariadení so zápisom v príslušnom dokumente v súlade s platnými predpismi a normami.
 • stupeň EKR 4 preberanie zariadení z opráv
  Špecifikácia:
  Vrátane odistenia a odskúšania v zmysle STN.
 • stupeň EKR 4 participácia na opravách a revíziách zariadení v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Spolupráca pri bežných a generálnych opravách a revíziách zariadení.
 • stupeň EKR 4 realizácia testov zariadení v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Identifikácia a špecifikácia abnormalít a návrh nápravných opatrení.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s činnosťou vykonávanou v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
 • stupeň EKR 4 vedenie prevádzkovej dokumentácie v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Príprava, aktualizácia a uchovávanie prevádzkovej dokumentácie.
 • stupeň EKR 4 riadenie prevádzky, monitoring parametrov a obsluha zariadení výrobných blokov v tepelnej elektrárni
  Špecifikácia:
  Kotol, turbogenerátor a príslušenstvo.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na opravu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
 • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Preukaz na obsluhu parného a kvapalinového kotla I. až V. triedy podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie