Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave zodpovedá za dopravné a prepravné činnosti spojené s prípravou, sprevádzaním a príchodom vlaku do cieľového bodu. Sprevádza vlaky osobnej dopravy, kontroluje a vystavuje cestovné doklady. Podáva informácie o spojoch, zúčastňuje sa na výprave vlaku, na skúške bŕzd, posune, vykonáva prehliadku vozňov a ich zariadení, obsluhuje a kontroluje osvetlenie, vykurovanie vozňov a ovládanie klimatizácie na nových modernizovaných vozňoch, vyhotovuje vlakovú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1781/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Požadovaný stupeň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)

Preukaz obsluhovateľa dopravných zariadení podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (§ 30)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5112
SK ISCO-08
5112001
ESCO
1882
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
5112001

Kompetencie

4
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopravná geografia
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
železničný posun
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Špecifikácia: Poskytnutie prvej pomoci v prípade nevoľnosti, zranenia alebo úrazu.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prehliadky železničných vozňov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov, penále a pokút podľa platných taríf
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie vlakových súprav
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie cestovných dokladov vo vlaku
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o vlakových spojoch
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie súčinnosti pri skúške bŕzd a posune vlakových súprav
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová (15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a kontrola osvetlenia a vykurovania vozňov
Príznak: Sektorová (16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová (23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.