Inseminačný technik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Inseminačný technik

Inseminačný technik vykonáva insemináciu (umelé oplodnenie) plemenníc hospodárskych zvierat a matiek včiel. Zabezpečuje získavanie sperma a jeho spracovanie do inseminačnej dávky a uskladnenie. Pripravuje inseminačné dávky na použitie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08 3240003 - Inseminačný technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu Veterinárny technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zootechnika
 • stupeň EKR 7 reprodukcia hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  A včiel.
 • stupeň EKR 7 zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  A včiel.
 • stupeň EKR 7 welfare zvierat
 • stupeň EKR 7 anatómia a fyziológia pohlavnej sústavy samíc a samcov
 • stupeň EKR 7 systémy pripárovania zvierat
 • stupeň EKR 7 plemenárska biológia
 • stupeň EKR 7 metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 genetika

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie inseminácie a veterinárnych ošetrení hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  A včiel.
 • stupeň EKR 7 uplatňovanie technologických a hygienických postupov pri inseminácii a vkladaní embryí
 • stupeň EKR 7 výber zvierat k inseminácii
 • stupeň EKR 7 vyšetrenie zvierat pred insemináciou
 • stupeň EKR 7 dezinfekcia a sterilizácia inseminačných pomôcok
 • stupeň EKR 7 vedenie plemenárskej a chovateľskej evidencie
 • stupeň EKR 7 príprava inseminačných dávok
 • stupeň EKR 7 odber a prvotné ošetrenie ejakulátu
 • stupeň EKR 7 práca s tekutým dusíkom
 • stupeň EKR 7 ochrana a bezpečnosť pri práci v laboratóriu s biologickým materiálom a tekutým dusíkom
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 diagnostika gravidity inseminovaných plemenníc

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti osoby oprávnenej na insemináciu podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. d)
 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na získavanie a spracovanie sperma v inseminačnej stanici podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. c)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie