Inseminačný technik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Inseminačný technik vykonáva insemináciu (umelé oplodnenie) plemenníc hospodárskych zvierat a matiek včiel. Zabezpečuje získavanie sperma a jeho spracovanie do inseminačnej dávky a uskladnenie. Pripravuje inseminačné dávky na použitie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08
3240003 - Inseminačný technik
Divízia SK NACE Rev. 2
Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Veterinárny technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zootechnika
7
reprodukcia hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
A včiel.
7
zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
A včiel.
7
welfare zvierat
7
anatómia a fyziológia pohlavnej sústavy samíc a samcov
7
systémy pripárovania zvierat
7
plemenárska biológia
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
genetika
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zabezpečovanie inseminácie a veterinárnych ošetrení hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
A včiel.
7
uplatňovanie technologických a hygienických postupov pri inseminácii a vkladaní embryí
7
výber zvierat k inseminácii
7
vyšetrenie zvierat pred insemináciou
7
dezinfekcia a sterilizácia inseminačných pomôcok
7
vedenie plemenárskej a chovateľskej evidencie
7
príprava inseminačných dávok
7
odber a prvotné ošetrenie ejakulátu
7
práca s tekutým dusíkom
7
ochrana a bezpečnosť pri práci v laboratóriu s biologickým materiálom a tekutým dusíkom
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
diagnostika gravidity inseminovaných plemenníc
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti osoby oprávnenej na insemináciu podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. d)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na získavanie a spracovanie sperma v inseminačnej stanici podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. c)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.