Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry

Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry vykonáva administratívne, poradenské a základné obchodné činnosti v oblasti podpory služieb cestovej kancelárie či agentúry. Realizuje priamy predaj produktov cestovnej kancelárie, t.j. zájazdy, pobyty, ubytovanie, dopravné ceniny a pod. záujemcom (jednotlivcom i skupinám). Zbiera a vyhodnocuje informácie o možnostiach a podmienkach nových produktov alebo navrhuje programy a itineráre. Uzatvára zmluvy o obstaraní zájazdu, vrátane komplexného cestovného poistenia, poskytuje informácie o produkte. Poskytuje komplexné informácie a poradenstvo turistom a návštevníkom, prípadne rieši ich požiadavky, otázky a sťažnosti.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Predajca zájazdov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4221 - Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
SK ISCO-08 4221001 - Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Príslušnosť k povolaniu Pracovník v oblasti cestovného ruchu

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 prevádzka cestovnej kancelárie
 • stupeň EKR 4 sprievodcovstvo cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
 • stupeň EKR 4 poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
 • stupeň EKR 4 úradné formality pre vstup a pobyt v rôznych krajinách
 • stupeň EKR 4 druhy, formy cestovného poistenia, ich výhody a riziká
 • stupeň EKR 4 špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
 • stupeň EKR 4 cestovný ruch
 • stupeň EKR 4 technika služieb v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 4 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 geografia
 • stupeň EKR 4 administratívne postupy v činnosti cestovnej kancelárie/agentúry
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy informačných a poradenských služieb
 • stupeň EKR 4 metódy získavania a spracovania informácií o možnostiach nových produktov
 • stupeň EKR 4 postupy tvorby itinerárov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 4 prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifíkách v cestovnom ruchu
 • stupeň EKR 4 implementácia vedomostí techniky služieb cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 vedenie skupiny v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
 • stupeň EKR 4 profesionálne jednanie a komunikácia v oblasti cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 dohadovanie rozsahu a formy poistenia s klientmi a uzatváranie poistných zmlúv
 • stupeň EKR 4 aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní služieb zmluvnými partnermi
  Špecifikácia:
  kvalita ubytovania, stravovania, dodržiavanie itinerára cesty a pod.
 • stupeň EKR 4 poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 4 prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
 • stupeň EKR 4 spracovávanie podkladov a materiálov v oblasti cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
 • stupeň EKR 4 získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie informácií o možnostiach nových produktov
 • stupeň EKR 4 uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu so zákazníkmi
 • stupeň EKR 4 aktualizácia informácií na webovom sídle
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií v oblasti geografie zákazníkom
 • stupeň EKR 4 tvorba itinerárov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie