Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry vykonáva administratívne, poradenské a základné obchodné činnosti v oblasti podpory služieb cestovej kancelárie či agentúry. Realizuje priamy predaj produktov cestovnej kancelárie, t.j. zájazdy, pobyty, ubytovanie, dopravné ceniny a pod. záujemcom (jednotlivcom i skupinám). Zbiera a vyhodnocuje informácie o možnostiach a podmienkach nových produktov alebo navrhuje programy a itineráre. Uzatvára zmluvy o obstaraní zájazdu, vrátane komplexného cestovného poistenia, poskytuje informácie o produkte. Poskytuje komplexné informácie a poradenstvo turistom a návštevníkom, prípadne rieši ich požiadavky, otázky a sťažnosti.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Predajca zájazdov
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
4221 - Pracovníci turistických informačných centier, cestovných kancelárií a agentúr
SK ISCO-08
4221001 - Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Pracovník v oblasti cestovného ruchu

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
vyjednávanie
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
kultivovaný písomný prejav
E
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevádzka cestovnej kancelárie
4
sprievodcovstvo cestovného ruchu
4
pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
4
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
4
úradné formality pre vstup a pobyt v rôznych krajinách
4
druhy, formy cestovného poistenia, ich výhody a riziká
4
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
4
cestovný ruch
4
technika služieb v cestovnom ruchu
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
geografia
4
administratívne postupy v činnosti cestovnej kancelárie/agentúry
4
metódy a postupy informačných a poradenských služieb
4
metódy získavania a spracovania informácií o možnostiach nových produktov
4
postupy tvorby itinerárov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
4
prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifíkách v cestovnom ruchu
4
implementácia vedomostí techniky služieb cestovného ruchu
4
vedenie skupiny v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
4
profesionálne jednanie a komunikácia v oblasti cestovného ruchu
4
dohadovanie rozsahu a formy poistenia s klientmi a uzatváranie poistných zmlúv
4
aktívny kontakt a starostlivosť o zákazníkov, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní služieb zmluvnými partnermi
Špecifikácia:
kvalita ubytovania, stravovania, dodržiavanie itinerára cesty a pod.
4
poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
4
prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
4
spracovávanie podkladov a materiálov v oblasti cestovného ruchu
4
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
4
získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie informácií o možnostiach nových produktov
4
uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu so zákazníkmi
4
aktualizácia informácií na webovom sídle
4
poskytovanie informácií v oblasti geografie zákazníkom
4
tvorba itinerárov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.