Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry zabezpečuje tvorbu, prípravu a predaj tuzemských, zahraničných zájazdov a pobytov a ostatných služieb cestovného ruchu (napr. dopravné ceniny, poistenie), zabezpečuje služby pre zahraničných návštevníkov, marketing služieb a produktov cestovného ruchu, rieši prípadné sťažnosti a reklamácie. Vytvára obchodnú stratégiu, pripravuje a dojednáva podmienky zmlúv s dodávateľmi i odberateľmi služieb cestovného ruchu a províznymi predajcami. Koordinuje zabezpečenie zákazok a prevádzku kancelárie. Monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí interných a externých zamestnancov a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Vedúci cestovnej kancelárie (agentúry)
Požadovaný stupeň vzdelania
Vyššie odborné vzdelanie
NKR
5
EKR
5
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
Právny predpis:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
viac...
ISCO-08
1439 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ostatných službách inde neuvedení
SK ISCO-08
1439009 - Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry
Divízia SK NACE Rev. 2
Činnosti cestovných agentúr, rezervačné služby cestovných kancelárií a súvisiace činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
motivovanie ľudí
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prevádzka cestovnej kancelárie
5
cestovný ruch
5
pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
5
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
5
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
5
technika služieb v cestovnom ruchu
5
manažment
5
zásady vedenia pracovného kolektívu
5
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
5
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
5
finančný manažment
5
ekonómia
5
reklamné ciele a stratégie
5
prostriedky a formy reklamy
5
obchodné vyjednávanie
5
marketing v cestovnom ruchu
5
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
5
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
5
usmerňovanie miezd vo vzťahu k hospodárskym výsledkom podnikateľského subjektu
5
zmluvy a zmluvné vzťahy
5
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
5
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
Špecifikácia:
Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
5
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
5
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích a súvisiacich služieb
5
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
5
príprava, organizovanie, finančné a technické zabezpečovanie zájazdov
5
vyhľadávanie a kontaktovanie nových dodávateľov
5
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
5
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
5
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
5
plánovanie a operatívne riadenie
5
riadenie implementácie a rozvoja obchodnej a odbytovej stratégie organizácie
5
manažovanie obchodných vzťahov s dodávateľmi
5
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
5
plánovanie obchodnej stratégie
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.