Úradný veterinárny asistent

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Úradný veterinárny asistent

Úradný veterinárny asistent vykonáva prehliadku ante mortem (pred porážkou) a post mortem (po smrti), dohliada na správnu hygienickú prax. Dokumentuje postupy a zistenia z prehliadky ante a post mortem spôsobom, ktorý umožní úradnému veterinárnemu lekárovi overiť, že boli dodržané príslušné normy.

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Úradný veterinárny technik
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
 • Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08 3240002 - Úradný veterinárny asistent
Divízia SK NACE Rev. 2 Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu Veterinárny technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
  Špecifikácia:
  Fyziologické procesy u jatočných zvierat, základné anatomické rozdelenie tiel jatočných zvierat.
 • stupeň EKR 3 metódy vyšetrovania zvierat
  Špecifikácia:
  Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat - posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.
 • stupeň EKR 3 ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Základné príznaky ochorení jatočných zvierat, spôsoby posúdenia stupňa závažnosti poranení a úrazov počas transportov zvierat na bitúnok a pri ich vykládke.
 • stupeň EKR 3 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Pohoda zvierat na farme a počas prepravy na bitúnok.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy zabíjania zvierat, veterinárnej prehliadky
 • stupeň EKR 3 zdravotné a hygienické prehliadky
 • stupeň EKR 3 laboratórne metódy vyšetrovania na trichinelózy
 • stupeň EKR 3 zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
 • stupeň EKR 3 spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
 • stupeň EKR 3 princípy HACCP na bitúnkoch
 • stupeň EKR 3 základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
 • stupeň EKR 3 zákony, právne predpisy a správne ustanovenia v oblasti veterinárstva
 • stupeň EKR 3 mikrobiológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
  Špecifikácia:
  Kontrola identifikácie jatočných zvierat na bitúnku.
 • stupeň EKR 3 príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat v rámci štátneho dozoru
  Špecifikácia:
  Vyhotovovanie záznamov o kontrole zdravotného stavu zvierat pred zabitím, príprava dokumentácie o kontrole hygieny počas zabíjania pre potreby úradného veterinárneho lekára.
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržiavania hygienických podmienok v chovoch zvierat a na zabíjačkách, prehliadka zabíjačkových zvierat, vyšetrovanie na trichydy
 • stupeň EKR 3 prehliadky ante mortem
 • stupeň EKR 3 prehliadky post mortem
 • stupeň EKR 3 vyšetrovanie na trichinely
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 asistencia úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere biologických vzoriek, zabezpečenie analýzy vzoriek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o skúške podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (príloha I. oddiel III. kapitola IV. písm. B.) viac...

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie