Úradný veterinárny asistent

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Úradný veterinárny asistent vykonáva prehliadku ante mortem (pred porážkou) a post mortem (po smrti), dohliada na správnu hygienickú prax. Dokumentuje postupy a zistenia z prehliadky ante a post mortem spôsobom, ktorý umožní úradnému veterinárnemu lekárovi overiť, že boli dodržané príslušné normy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Úradný veterinárny technik
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08
3240002 - Úradný veterinárny asistent
Divízia SK NACE Rev. 2
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Veterinárny technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Špecifikácia:
Fyziologické procesy u jatočných zvierat, základné anatomické rozdelenie tiel jatočných zvierat.
3
metódy vyšetrovania zvierat
Špecifikácia:
Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat - posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.
3
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Základné príznaky ochorení jatočných zvierat, spôsoby posúdenia stupňa závažnosti poranení a úrazov počas transportov zvierat na bitúnok a pri ich vykládke.
3
welfare zvierat
Špecifikácia:
Pohoda zvierat na farme a počas prepravy na bitúnok.
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
3
metódy a postupy zabíjania zvierat, veterinárnej prehliadky
3
zdravotné a hygienické prehliadky
3
laboratórne metódy vyšetrovania na trichinelózy
3
zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
3
spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
3
princípy HACCP na bitúnkoch
3
základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
3
zákony, právne predpisy a správne ustanovenia v oblasti veterinárstva
3
mikrobiológia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
Špecifikácia:
Kontrola identifikácie jatočných zvierat na bitúnku.
3
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat v rámci štátneho dozoru
Špecifikácia:
Vyhotovovanie záznamov o kontrole zdravotného stavu zvierat pred zabitím, príprava dokumentácie o kontrole hygieny počas zabíjania pre potreby úradného veterinárneho lekára.
3
kontrola dodržiavania hygienických podmienok v chovoch zvierat a na zabíjačkách, prehliadka zabíjačkových zvierat, vyšetrovanie na trichydy
3
prehliadky ante mortem
3
prehliadky post mortem
3
vyšetrovanie na trichinely
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
asistencia úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere biologických vzoriek, zabezpečenie analýzy vzoriek
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o skúške podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (príloha I. oddiel III. kapitola IV. písm. B.)
    viac...
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.