Vyberač predajných automatov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vyberač predajných automatov

Vyberač predajných automatov plní predajné automaty tovarom a vyberá z nich peniaze. Pri každom výbere kontroluje, či suma vybraných peňazí zodpovedá množstvu predaného tovaru. Kontroluje či automaty nie sú poškodené, nemajú skrytú poruchu alebo či neboli na nich robené neoprávnené zásahy. Robí ich bežnú prevádzkovú údržbu.

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie
NKR 2
EKR 2
ISCED 253
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9623 - Odpočtári z meracích prístrojov a vyberači predajných automatov
SK ISCO-08 9623002 - Vyberač predajných automatov
Divízia SK NACE Rev. 2 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 2 všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  základné vedomosti o fungovaní predajného automatu
 • stupeň EKR 2 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 metódy a postupy manipulácie s tovarom v predajných automatoch
 • stupeň EKR 2 zásady a postupy bežnej údržby predajných automatov
 • stupeň EKR 2 metódy a postupy manipulácie s peňažnou hotovosťou z predajných automatov
 • stupeň EKR 2 metódy a postupy kontroly peňažnej hotovosti a tovaru v predajných automatoch

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 2 evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
  Špecifikácia:
  v prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi nápoje, potraviny a pod.
 • stupeň EKR 2 preberanie dodaného tovaru, vrátane kontroly správnosti cien a dokladov o dodanom tovare
  Špecifikácia:
  v prípade, ak plní predajné automaty viacerými tovarmi ako napr. nápoje, potraviny a pod.
 • stupeň EKR 2 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 2 kontrola stavu zásob a hotovosti v predajných automatoch
 • stupeň EKR 2 čistenie, opravy a údržba predajných automatov
 • stupeň EKR 2 kontrola prevádzkového stavu predajných automatov
 • stupeň EKR 2 manipulácia s peňažnou hotovosťou z predajných automatov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie