Pracovník herne

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník herne

Pracovník herne zabezpečuje bežnú prevádzku herne, obsluhuje a dohliada na hracie zariadenia, pokrové stoly a samoobslužné terminály. Vydáva a prijíma hracie žetóny a vypláca výhry. Vysvetľuje pravidlá jednotlivých hier. Podáva nápoje a obsluhuje zákazníkov pri barovom pulte.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č. 171 / 2005 Z. z. Zákon o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4212 - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
SK ISCO-08 4212005 - Pracovník herne
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Príslušnosť k povolaniu Bookmaker (krupiér)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
 • stupeň EKR 4 pravidlá hier realizovaných v kasínach a herniach
 • stupeň EKR 4 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 receptúry na prípravu rôznych nápojov
 • stupeň EKR 4 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
  Špecifikácia:
  vybavovanie reklamácií podľa reklamačného poriadku
 • stupeň EKR 4 príjem, výdaj a zúčtovanie hracích žetónov
 • stupeň EKR 4 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 4 vybavovanie objednávok hostí
 • stupeň EKR 4 obsluha zákazníkov za barom
  Špecifikácia:
  príprava a podávanie alkoholických a nealkoholických nápojov podľa požiadaviek zákazníkov
 • stupeň EKR 4 dohľad nad regulárnym priebehom hazardných hier
 • stupeň EKR 4 sledovanie a kontrola priebežných ziskov alebo strát u zverených hracích strojov
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení v bare
 • stupeň EKR 4 obsluha výherných hracích strojov, resp. zariadení
  Špecifikácia:
  pokrové stoly, videolotéria, elektronická ruleta, samoobslužné terminály a pod.
 • stupeň EKR 4 oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípy hazardných hier
 • stupeň EKR 4 výroba nápojov, ich príprava a podávanie v spoločensko-zábavných pohostinských odbytových strediskách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie