Pracovník stávkovej kancelárie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník stávkovej kancelárie

Pracovník stávkovej kancelárie prijíma a uzatvára kurzové stávky. Vydáva, kontroluje a overuje tikety s výhrami a vypláca príslušné výhry. Poskytuje informácie o aktuálnych kurzových stávkach, vysvetľuje pravidlá a spôsoby stávkovania. Pracuje s peňažnou hotovosťou a každodenne vyúčtováva tržby. Obsluhuje zariadenia určené na prijímanie vkladov, vydávanie tiketov a vyplácanie výhier.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č. 171 / 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
Právny predpis:
Zákon č. 171 / 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
ISCO-08 4212 - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
SK ISCO-08 4212004 - Pracovník stávkovej kancelárie
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Príslušnosť k povolaniu Bookmaker (krupiér)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
  Špecifikácia:
  manipulácia s hotovostnými a bezhotovostnými platbami
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
  Špecifikácia:
  denné vyúčtovanie tržieb, vyplatených výhier a uhradených manipulačných prirážok
 • stupeň EKR 3 psychológia predaja
 • stupeň EKR 3 spôsoby a metódy komunikácie
  Špecifikácia:
  asertivita a systémovosť v podávaní informácií o stávkových udalostiach
 • stupeň EKR 2 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
  Špecifikácia:
  orientácia v štandardných reklamačných postupoch používaných pri stávkovaní
 • stupeň EKR 4 prevádzka stávkových kancelárií, súvisiace predpisy
 • stupeň EKR 4 pravidlá hier a spôsobov stávkovania
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy prijímania a uzatvárania kurzových stávok
 • stupeň EKR 4 zariadenia stávkových kancelárií
 • stupeň EKR 4 on-line stávkovanie
  Špecifikácia:
  ovládanie on-line stávkovania cez internet a vyhľadávania informácií o športových podujatiach, iných udalostiach a aktuálnych stávkových kurzoch
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy kontroly a overovania tiketov s výhrami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 3 obsluha pokladne a pokladničných systémov
 • stupeň EKR 3 vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 prijímanie a uzatváranie kurzových stávok
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení (terminálov) na podávanie číselných lotérií
 • stupeň EKR 4 kontrola a overovanie tiketov s výhrami
 • stupeň EKR 4 obsluha zariadení s priamym napojením na internet a satelitnú televíziu
 • stupeň EKR 4 dohľad nad regulérnym priebehom stávkovania
 • stupeň EKR 4 oboznamovanie zákazníkov s pravidlami a princípmi stávkovania
  Špecifikácia:
  vysvetľovanie princípov a pravidiel druhov kurzových stávok a rozpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie