Bookmaker

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Bookmaker

Bookmaker tvorí, vypisuje a pozastavuje stávkové udalosti. Sleduje a vyberá športové (zápasy, súťaže, preteky, dostihy) alebo nešportové (spoločenské, politické alebo iné udalosti verejného záujmu) stávkové udalosti náhodného charakteru. Na základe určenia rizík vypracováva, stanovuje a v prípade potreby upravuje a vydáva kurzové lístky.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Tvorca kurzov
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 4212 - Bookmakeri, krupieri a pracovníci v stávkových kanceláriách a herniach
SK ISCO-08 4212001 - Bookmaker
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Príslušnosť k povolaniu Bookmaker (krupiér)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 teória pravdepodobnosti
 • stupeň EKR 4 matematická (teoretická) štatistika
 • stupeň EKR 4 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 4 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci činnosti bookmakera
 • stupeň EKR 4 pravidlá príslušného športu
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy tvorby stávkových udalostí
 • stupeň EKR 4 metódy určovania rizík pri stanovovaní kurzov
 • stupeň EKR 4 princípy vyhľadávania náhodných udalostí ovplyvňujúcich kurzy
 • stupeň EKR 4 sledovanie a výber športových a nešportových stávkových udalostí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 sledovanie taktiky budúcich súperov a jej analýza v oblasti športu
  Špecifikácia:
  sledovanie taktiky budúcich súperov a jej analýza z hľadiska výsledkov zápasov
 • stupeň EKR 4 vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
 • stupeň EKR 4 zálohovanie dátových súborov a knižníc
 • stupeň EKR 3 získavanie relevantných údajov o súperoch a súperiacich tímoch
  Špecifikácia:
  získavanie informácií, ktoré môžu mať vplyv na výsledky športových udalostí
 • stupeň EKR 4 tvorba, dopĺňanie a spracúvanie databázy o stávkových udalostiach
 • stupeň EKR 4 zostavovanie účtov a prognóz vývoja štatistických ukazovateľov jednotlivých športových subjektov
  Špecifikácia:
  ako napr. družstvá, jednotlivci, skupiny, turnaje a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom za účelom určenia stávkových kurzov
 • stupeň EKR 4 tvorba, vypisovanie a pozastavovanie stávkových udalostí
 • stupeň EKR 4 určovanie rizík za účelom stanovovania kurzov
 • stupeň EKR 4 autorizácia a schvaľovanie stávok
 • stupeň EKR 4 stanovovanie výšky kurzu stávok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie