Aukcionár

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Aukcionár

Aukcionár (licitátor) vydražuje predmet dražby na verejných aukciách alebo dražbách pre väčší počet záujemcov. Predmetom dražby môže byť vec, právo, poprípade iná hmotná alebo nehmotná majetková hodnota, ktorá je prevoditeľná. Je zodpovedný za sprístupnenie priestorov dražby, vytvorenie zoznamu účastníkov a rozdanie dražobných čísel. Kontroluje zloženie dražobnej zábezpeky a sleduje a riadi ponuky účastníkov dražby.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Dražiteľ
Licitátor
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Živnostenský zákon č. 455/1991 Zb
 • Zákon č. 568/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08 3339006 - Aukcionár
Divízia SK NACE Rev. 2 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo
  Špecifikácia:
  v závislosti od predmetu dražby (napr. starožitností, nábytku, umeleckých predmetov atď.)
 • stupeň EKR 4 správa konkurznej podstaty, konkurzné riadenie
 • stupeň EKR 4 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 4 metódy organizácie a riadenia aukcií
 • stupeň EKR 4 exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
 • stupeň EKR 4 exekúcia, jej priebeh, dražba
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o dobrovoľných dražbách
  Špecifikácia:
  Zákon č. 568/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 riadenie predaja, prenájmu a likvidácie hmotného investičného majetku
 • stupeň EKR 4 kontrola splnenia podmienok platných pre účastníkov dražby či aukcie
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a dokladov potrebných na uskutočnenie dražby či aukcie
 • stupeň EKR 4 vykonávanie dražieb hnuteľných a nehnuteľných vecí za podmienok stanovených zákonom
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovaných evidencií
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 kalkulácia ceny a vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 2 prijímanie platieb od zákazníkov v hotovosti, ale aj bezhotovostnými spôsobmi (šekmi, platobnými kartami a pod.)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie