Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie

Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie plánuje, riadi a organizuje bezporuchovú prevádzku herne a stávkovej kancelárie a zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem a predpisov ustanovených na prevádzkovanie hazardných hier. Spolupodieľa sa na vytváraní stratégie organizácie a poskytuje potrebnú súčinnosť a profesionálnu spoluprácu pri kontrolách štátneho dozoru. Vedie, motivuje a hodnotí interných a externých zamestnancov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 1431 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v športových, rekreačných a kultúrnych zariadeniach
SK ISCO-08 1431007 - Riadiaci pracovník (manažér) herne a stávkovej kancelárie
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti herní a stávkových kancelárií
Príslušnosť k povolaniu Manažér v športových a rekreačných zariadeniach

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 6 prevádzka kasín a herní, súvisiace predpisy
 • stupeň EKR 6 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 6 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 6 personálny manažment
  Špecifikácia:
  metódy a postupy vedenia a hodnotenia zamestnancov, motivačné systémy
 • stupeň EKR 6 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 6 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 6 reklamné ciele a stratégie
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 6 vnútorné organizačné smernice - herné plány, prevádzkové predpisy a interné normy
 • stupeň EKR 6 hospodárne využívanie majetku a dodržiavanie finančnej disciplíny a odvodových povinností
 • stupeň EKR 6 právne predpisy a základné pojmy v oblasti prevádzkovania hazardných hier
  Špecifikácia:
  Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 prejednávanie bežných záležitostí s kontrolnými orgánmi štátnej správy, vrátane spolupráce pri nimi vykonávaných kontrolách
 • stupeň EKR 6 spolupráca s vedením organizácie pri vytváraní obchodnej stratégie
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov na uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi
 • stupeň EKR 6 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 6 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 6 vyúčtovanie tržieb
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 koordinácia prípravy a tvorby interných metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
 • stupeň EKR 6 objednávanie servisných a opravárenských prác
 • stupeň EKR 6 riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 6 organizácia a riadenie zamestnancov prevádzky herne a stávkovej kancelárie
 • stupeň EKR 6 kontrola funkčnosti a bezpečnosti technického vybavenia herne a stávkovej kancelárie
 • stupeň EKR 6 kontrola dodržiavania predpisov v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zamestnancov pred prepadnutím

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie