Pracovník internetového predaja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia
predajca komunikuje s potenciálnym zákazníkom cez internet

Pracovník internetového predaja

Pracovník internetového predaja predáva produkty cez internet a prostredníctvom administračného systému vykonáva obsluhu internetového obchodu, tzv. e-shopu. Medzi jeho hlavné činnosti práce patrí import a export dát (vkladanie a obnovovanie položiek tovaru v databáze internetového obchodu, vytvorenie a editovanie rôznych kategórií). Je zodpovedný za príjem objednávok a ich následné spracovanie, v prípade prepojenia s fakturačným systémom aj ich fakturáciu. Poskytuje klientom zákaznícky servis.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Operátor e-shopu
Predavač e-shopu
Predavač internetového obchodu
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5244 - Predavači cez telefón, internet a podobní predavači
SK ISCO-08 5244001 - Pracovník internetového predaja
Divízia SK NACE Rev. 2 Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Predavač cez telefón (internet)

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 zásady, metódy a postupy práce s databázami
 • stupeň EKR 3 práca v počítačovej sieti
 • stupeň EKR 3 náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
 • stupeň EKR 3 postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
 • stupeň EKR 3 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 3 psychológia predaja
 • stupeň EKR 3 prevádzka maloobchodu
 • stupeň EKR 3 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 3 postupy prijímania zákaziek
 • stupeň EKR 3 spôsoby balenia tovaru
 • stupeň EKR 3 inventarizácia
 • stupeň EKR 3 tovaroznalectvo
  Špecifikácia:
  Poznatky o tovare, ktorý obchod ponúka.
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 právne predpisy v prevádzke internetového predaja
  Špecifikácia:
  Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vybavovanie dodávok tovaru pre zákazníkov zo skladu, zabezpečovanie dopravy a dohodnutie termínov dodávky
 • stupeň EKR 3 vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 3 zisťovanie spätnej väzby - follow up
 • stupeň EKR 3 inventarizácia tovarov v maloobchodnej jednotke
 • stupeň EKR 3 kontrola a vyhodnocovanie údajov v evidenčných informačných systémov
 • stupeň EKR 3 kontrola formálnej správnosti a úplnosti údajov na prijatých objednávkach, popr. kontrola vecnej správnosti vystavených faktúr
 • stupeň EKR 3 import údajov do podnikového softvéru
 • stupeň EKR 3 balenie tovaru
 • stupeň EKR 3 inkasovanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar
 • stupeň EKR 3 poskytovanie odborných rád a informácií zákazníkom týkajúcich sa predávaného sortimentu, vrátane doplnkového sortimentu
 • stupeň EKR 3 profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 3 príjem objednávok, ich spracovanie a fakturácia
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie