Veterinárny technik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Veterinárny technik asistuje pri preventívnej, dozornej, diagnostickej, liečebnej a poradenskej činnosti veterinárneho lekára.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Veterinárny asistent
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08
3240001 - Veterinárny technik
Divízia SK NACE Rev. 2
Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Veterinárny technik

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
fyzická zdatnosť
P
manuálna zručnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
osobnostný rozvoj
E
technická gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
welfare zvierat
4
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Špecifikácia:
Základné vedomosti o fyziologických procesoch u zvierat, anatómia stavby tiel hospodárskych a spoločenských zvierat.
4
zásady výživy zvierat
4
zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
4
metódy očkovania zvierat proti rôznym ochoreniam
4
metódy vyšetrovania zvierat
Špecifikácia:
Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat, posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
etológia
Špecifikácia:
Hospodárskych a spoločenských zvierat.
4
základné princípy rozmnožovania zvierat
4
spôsoby kŕmenia a napájania zvierat
4
metódy a postupy zabíjania zvierat, veterinárnej prehliadky
4
zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
4
spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
4
princípy HACCP na bitúnkoch
4
základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
4
laboratórne metódy vyšetrovania na trichinelózy
4
zásady starostlivosti o zdravie zvierat
Špecifikácia:
Preventívne opatrenia proti chorobám, aplikácia liečiv, vakcín.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
starostlivosť o domáce zvieratá klienta v potrebnom rozsahu (zabezpečovanie a príprava kŕmenia, hygiena zvieraťa a pod.)
Špecifikácia:
Zabezpečovanie a príprava kŕmenia, hygiena zvieraťa a pod.
4
vykonávanie vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat s normálnym priebehom
4
základné praktické informácie v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu vrátane welfare zvierat
4
asistencia pri veterinárnych zákrokoch v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach, vykonávanie umelej inseminácie a očkovanie zvierat
4
starostlivosť o zdravie zvierat
Špecifikácia:
Vrátane čistenia zvierat.
4
zabezpečovanie požiadaviek na pohodu (welfare) zvierat
4
aplikácia veterinárnych liekov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
koordinácia a zabezpečovanie odberov a odvozu vzoriek biologického materiálu v rámci starostlivosti o zdravie zvierat
4
zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá počas ich choroby a rekonvalescencie podľa pokynov veterinárneho lekára
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.