Veterinárny technik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Veterinárny technik

Veterinárny technik asistuje pri preventívnej, dozornej, diagnostickej, liečebnej a poradenskej činnosti veterinárneho lekára.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Veterinárny asistent
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 3240 - Veterinárni technici a asistenti
SK ISCO-08 3240001 - Veterinárny technik
Divízia SK NACE Rev. 2 Veterinárne činnosti
Príslušnosť k povolaniu Veterinárny technik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
 • stupeň EKR 4 fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
  Špecifikácia:
  Základné vedomosti o fyziologických procesoch u zvierat, anatómia stavby tiel hospodárskych a spoločenských zvierat.
 • stupeň EKR 4 zásady výživy zvierat
 • stupeň EKR 4 zásady a metódy obväzovej techniky u zvierat
 • stupeň EKR 4 metódy očkovania zvierat proti rôznym ochoreniam
 • stupeň EKR 4 metódy vyšetrovania zvierat
  Špecifikácia:
  Základné metódy veterinárnej prehliadky živých zvierat, posúdenie ich celkového zdravotného stavu, vylúčenie príznakov choroby.
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 etológia
  Špecifikácia:
  Hospodárskych a spoločenských zvierat.
 • stupeň EKR 4 základné princípy rozmnožovania zvierat
 • stupeň EKR 4 spôsoby kŕmenia a napájania zvierat
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy zabíjania zvierat, veterinárnej prehliadky
 • stupeň EKR 4 zásady používania liekov a vakcín, testovanie ich reziduí
 • stupeň EKR 4 spôsoby likvidácie tiel uhynutých zvierat, biologického odpadu
 • stupeň EKR 4 princípy HACCP na bitúnkoch
 • stupeň EKR 4 základné typy ochorení, najmä zoonózy – vírusy, baktérie, parazity a pod.
 • stupeň EKR 4 laboratórne metódy vyšetrovania na trichinelózy
 • stupeň EKR 4 zásady starostlivosti o zdravie zvierat
  Špecifikácia:
  Preventívne opatrenia proti chorobám, aplikácia liečiv, vakcín.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 starostlivosť o domáce zvieratá klienta v potrebnom rozsahu (zabezpečovanie a príprava kŕmenia, hygiena zvieraťa a pod.)
  Špecifikácia:
  Zabezpečovanie a príprava kŕmenia, hygiena zvieraťa a pod.
 • stupeň EKR 4 vykonávanie vyšetrenia zvierat podľa pokynov veterinárneho lekára, vedenie a pomoc pri pôrodoch zvierat s normálnym priebehom
 • stupeň EKR 4 základné praktické informácie v oblasti reprodukcie, šľachtenia, výživy, podmienok chovu a odchovu vrátane welfare zvierat
 • stupeň EKR 4 asistencia pri veterinárnych zákrokoch v chovoch zvierat a vo veterinárnych zariadeniach, vykonávanie umelej inseminácie a očkovanie zvierat
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o zdravie zvierat
  Špecifikácia:
  Vrátane čistenia zvierat.
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie požiadaviek na pohodu (welfare) zvierat
 • stupeň EKR 4 aplikácia veterinárnych liekov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 koordinácia a zabezpečovanie odberov a odvozu vzoriek biologického materiálu v rámci starostlivosti o zdravie zvierat
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie starostlivosti o zvieratá počas ich choroby a rekonvalescencie podľa pokynov veterinárneho lekára

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie