Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti

Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti je zodpovedný za organizáciu, prípravu a realizáciu občerstvenia pre klienta. Súčasťou jeho práce je aktívne vyhľadávanie klientov a príprava ponúk. Je zodpovedný za nábor, organizáciu a zloženie tímu, riadi tím kuchárov a čašníkov počas prípravnej ale aj realizačnej časti spoločenskej udalosti. Monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov, za odbyt poskytovaných služieb v požadovanej kvalite a za etický prístup ku klientom.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Catering manažér
Manažér cateringu
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 1412 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v reštauračných zariadeniach
SK ISCO-08 1412006 - Riadiaci pracovník (manažér) cateringovej spoločnosti
Divízia SK NACE Rev. 2 Činnosti reštaurácií a pohostinstiev
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 manažment malého a stredného podniku
 • stupeň EKR 4 prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
 • stupeň EKR 4 stolovanie, servírovanie jedál, obsluha hostí
 • stupeň EKR 4 princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 4 stroje a zariadenia v stravovacej prevádzke
 • stupeň EKR 4 druhy nápojov
 • stupeň EKR 4 hygiena potravín
  Špecifikácia:
  spôsoby uskladňovania a uchovávania potravín a surovín
 • stupeň EKR 4 ekonomika podnikateľského subjektu
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
 • stupeň EKR 3 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
 • stupeň EKR 3 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 3 veľkokapacitné strojno-technologické zariadenia v gastronómii
 • stupeň EKR 3 receptúry na prípravu rôznych nápojov
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy barových zariadení
 • stupeň EKR 3 marketing v oblasti služieb
 • stupeň EKR 3 spôsoby nakladania s odpadmi
 • stupeň EKR 3 spôsoby platieb v obchodnom styku

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania noriem na výrobu jedál, spôsobu a formy nakladania s jedlom, potravinami, spôsobu ich ďalšieho uchovávania a skladovania surovín
 • stupeň EKR 4 kontrola kvality poskytovaných služieb, vrátane správnosti ich vykazovania a účtovania zákazníkom
 • stupeň EKR 4 vybavovanie požiadaviek, sťažností a reklamácií zákazníkov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie odbytu výrobkov a služieb
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
 • stupeň EKR 4 poskytovanie všeobecných informácií o spoločnosti
 • stupeň EKR 4 organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
 • stupeň EKR 4 organizácia a riadenie činnosti pracovníkov zverených úsekov v oblasti stravovania (kuchyne, reštaurácie)
 • stupeň EKR 3 orientácia v pracovno-právnych predpisoch
 • stupeň EKR 3 kontrola dodržovania predpisov v oblasti požiarnej ochrany, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hygieny a vnútropodnikových smerníc
 • stupeň EKR 3 kontrola skladových zásob a ich pohybov
 • stupeň EKR 3 výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
 • stupeň EKR 3 výpočty množstva jednotlivých surovín na pripravované jedlá
 • stupeň EKR 3 príprava podkladov a dokladov na spracovávanie objednávok a na uzatváranie obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 3 prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi s cieľom zabezpečiť plynulé zásobovanie stravovacieho úseku
 • stupeň EKR 3 príjem hotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
 • stupeň EKR 3 obsluha veľkokapacitných kuchynských strojov na výrobu jedál
 • stupeň EKR 3 regenerácia pokrmov
 • stupeň EKR 4 stanovovanie cien poskytovaných služieb a tovaru
 • stupeň EKR 3 spracovávanie požadovaných agend a evidencií
  Špecifikácia:
  podklady na spracovanie miezd a účtovníctva, evidencia objednávok, zmlúv, zákazníkov, dodávateľov, kalkulácií a cien a pod.
 • stupeň EKR 4 zostavovanie jedálneho a nápojového lístka podľa gastronomických zásad

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie