Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)

Riadiaci pracovník študentského domova (internátu) zodpovedá za celkový chod príslušného ubytovacieho, prípadne i stravovacieho zariadenia. Rozhoduje o prijatí aj o vylúčení študentov zo študentského domova (internátu). Riadi tím pracovníkov podľa organizačnej štruktúry príslušného študentského domova. Zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem a predpisov ustanovených pre verejnú a štátnu správu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Manažér študentského domova
Manažér účelového školského zariadenia
Riaditeľ internátu
Riaditeľ študentského domova
Vedúci študentského domova
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 1411 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ubytovacích zariadeniach
SK ISCO-08 1411003 - Riadiaci pracovník študentského domova (internátu)
Divízia SK NACE Rev. 2 Ubytovanie
Príslušnosť k povolaniu Manažér v ubytovacích a stravovacích službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zásady vedenia pracovného kolektívu
  Špecifikácia:
  Vedie, riadi a kontroluje pracovníkov študentského domova.
 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Zabezpečuje dennú kontrolnú činnosť všetkých procesov v študentskom domove.
 • stupeň EKR 7 všeobecná pedagogika
  Špecifikácia:
  Zodpovedá za zabezpečenie podmienok na odborný rast ubytovaných študentov.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zabezpečuje dennú kontrolnú činnosť všetkých procesov v študentskom domove a následne hodnotí a motivuje zamestnancov.
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy výberu zamestnancov
 • stupeň EKR 7 pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zodpovedá za dodržiavanie platnej legislatívy. Zúčastňuje sa na tvorbe organizačných a iných vnútorných predpisov.
 • stupeň EKR 7 hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
  Špecifikácia:
  Zabezpečuje zainteresovanosť ako aj motiváciu zamestnancov s možnosťou ich ďalšieho vzdelávania.
 • stupeň EKR 7 ekonomika podnikateľského subjektu
  Špecifikácia:
  Riadením, kontrolou a zavádzaním nových podnikateľských trendov zabezpečuje dosahovanie pozitívneho hospodárskeho výsledku.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti pracovného práva, školstva, výchovy a vzdelávania
 • stupeň EKR 7 vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
  Špecifikácia:
  Organizačný a ubytovací poriadok
 • stupeň EKR 6 postupy a metódy vedenia porád
  Špecifikácia:
  Správnym systémom riadenia a marketingom zabezpečuje dosahovanie efektívnych hospodárskych výsledkov.
 • stupeň EKR 6 personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
 • stupeň EKR 6 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
  Špecifikácia:
  Zodpovedá za hospodárne využívanie majetku a dodržiavanie finančnej disciplíny a odvodových povinností.
 • stupeň EKR 6 prevádzka ubytovacích zariadení
 • stupeň EKR 4 zásady BOZP a PO
  Špecifikácia:
  Zásady BOZP a PO podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
 • stupeň EKR 6 základy psychológie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 kontrola dodržovania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vnútropodnikových smerníc či predpisov
 • stupeň EKR 7 riadenie organizácie v rámci tvorby hospodárskej stratégie a politiky
  Špecifikácia:
  Implementácia všetkých procesov v rámci štruktúry nadriadeného orgánu.
 • stupeň EKR 7 stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
 • stupeň EKR 7 riešenie disciplinárnych priestupkov
 • stupeň EKR 7 riešenie výchovných problémov žiakov
  Špecifikácia:
  Pri porušení disciplíny ubytovaného študenta - vylúčenie študenta zo študentského domova.
 • stupeň EKR 7 motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • stupeň EKR 7 riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku hospodárenia
  Špecifikácia:
  v prevádzke študentského domova
 • stupeň EKR 7 koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
 • stupeň EKR 7 základy pedagogiky v praxi
 • stupeň EKR 7 riadenie spracovávania podkladov pre normotvornú, plánovaciu, marketingovú a obchodnú činnosť a pod.
 • stupeň EKR 7 koordinácia prípravy a tvorby metodických postupov a smerníc, vrátane návrhov na zmeny a úpravy
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
 • stupeň EKR 6 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
 • stupeň EKR 6 zaraďovanie zamestnancov do povolaní, pozícií, mzdových skupín a taríf
 • stupeň EKR 6 uplatňovanie psychologických zásad
  Špecifikácia:
  pri práci s ubytovanými žiakmi a študentmi, najmä pri riešení výchovných a disciplinárnych otázok

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie