Dokladač tovaru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dokladač tovaru

Dokladač tovaru zabezpečuje vyloženie tovaru na určené miesto podľa určených štandardov. Zodpovedá za označenie tovaru správnou cenovkou podľa platnej legislatívy. Zabezpečuje kvalitatívnu kontrolu vykladaného tovaru, kontroluje dátum spotreby, stará sa o dodržiavanie hygienických a obchodných štandardov predaja. Identifikuje zákazníkov, ktorí potrebujú pomôcť a poskytuje im zákaznícky servis. Hospodárne nakladá s obalovým materiálom a minimalizuje režijné náklady predajne.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9334 - Dokladači tovaru
SK ISCO-08 9334000 - Dokladač tovaru
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 1 metódy a postupy inventarizácie
 • stupeň EKR 1 spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
 • stupeň EKR 1 metódy optimalizácie skladových zásob
 • stupeň EKR 1 postupy preberania tovaru
 • stupeň EKR 1 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 1 metódy evidencie
 • stupeň EKR 1 zásady a techniky aranžovania regálov a výkladných skríň
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 1 princípy a zásady category managementu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 overovanie cien vystaveného tovaru
 • stupeň EKR 1 evidencia skladového tovaru, vrátane evidencie pohybu zásob a spracovania prehľadu o zásobách
 • stupeň EKR 1 plánovanie druhu a množstva tovaru objednávaného do predajne podľa predpokladaného odbytu
 • stupeň EKR 1 udržiavanie čistoty a poriadku vyloženého tovaru
 • stupeň EKR 1 dokladanie tovaru do regálov a stojanov v predajni
 • stupeň EKR 1 kontrola dátumov spotreby tovaru a prípadné sťahovanie tovaru z predaja
 • stupeň EKR 1 úprava a aranžovanie tovaru v predajných a výkladných priestoroch
 • stupeň EKR 1 ukladanie a skladovanie tovaru
 • stupeň EKR 1 príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
 • stupeň EKR 1 inventarizácia tovaru v predajni
 • stupeň EKR 1 likvidácia obalov z tovarov
 • stupeň EKR 1 uplatňovanie princípov a zásad category managementu
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie