Asistent služieb zákazníkom

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Asistent služieb zákazníkom

Asistent služieb zákazníkom poskytuje základné informácie v informačnom centre obchodu a operatívne rieši požiadavky zákazníkov. Vybavuje reklamácie zákazníkov a rieši ich pripomienky v súlade so zákonnými podmienkami a internými predpismi. Zabezpečuje expresný kontakt medzi informačným centrom, oddeleniami a zákazníkmi. V prípade reklamácie overuje, či je označenie tovaru cenovkou v súlade s cenou na pokladni, vymieňa poškodený tovar za tovar bez vady, zbiera nákupné košíky a odnáša tovar z pokladní a informačného centra na pulty.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Roller
Požadovaný stupeň vzdelania Nižšie stredné vzdelanie
NKR 1
EKR 1
ISCED 244
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5249 - Pracovníci v oblasti predaja inde neuvedení
SK ISCO-08 5249005 - Asistent služieb zákazníkom
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Predavač v obchode

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 1 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 1 psychológia predaja
 • stupeň EKR 1 predvádzacie techniky
 • stupeň EKR 1 typy spotrebiteľských služieb
 • stupeň EKR 1 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 1 zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
 • stupeň EKR 1 etika obchodu a poradenstva
 • stupeň EKR 1 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 1 metódy optimalizácie skladových zásob
 • stupeň EKR 1 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 1 zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
 • stupeň EKR 1 ponuka predávaného tovaru podľa sortimentu, predvádzanie funkčnosti, poskytovanie rád a informácií
 • stupeň EKR 1 prejednávanie prijatých reklamácií, sťažností a požiadaviek so zákazníkmi
 • stupeň EKR 1 vybavovanie jednoduchších úloh (obstarávanie drobnejších nákupov, výber a podávanie pošty a pod.) v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 1 aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
 • stupeň EKR 1 príjem, skladovanie, ošetrovanie tovaru a manipulácia s tovarom v predajni
 • stupeň EKR 1 empatická komunikácia so zákazníkom, získavanie a udržanie zákazníka
 • stupeň EKR 1 zber a triedenie odloženého tovaru v predajni na určené miesta
 • stupeň EKR 1 zber a rozmiestňovanie nákupných košíkov pri pokladniach
 • stupeň EKR 1 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie