Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke

Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke zabezpečuje spracovanie finančných prostriedkov v obchode, vedie účtovnú agendu, zabezpečuje kontakt s bankami. Zaisťuje, aby všetka hotovosť a ceniny boli spočítané, presne zaznamenané, uložené a roztriedené pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a chodu hlavnej pokladne. Vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov na jednotlivých pokladniach, vedie evidenciu finančných prostriedkov v hlavnom trezore, zabezpečuje dotácie jednotlivých pokladní a spracováva odvody z pokladní. Zabezpečuje dotácie a odvody hotovostných a bezhotovostných platidiel do a z bánk, spolupracuje s bezpečnostnou prepravnou službou a zodpovedá za správu a predaj cenín.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy Vedúci pokladník
Vrchný pokladník
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5230 - Pokladníci a predavači lístkov
SK ISCO-08 5230001 - Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu Predavač v obchode

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 4 metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
 • stupeň EKR 4 tovaroznalectvo
 • stupeň EKR 4 prevádzka maloobchodu
 • stupeň EKR 4 prevádzka veľkoobchodu
 • stupeň EKR 4 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
 • stupeň EKR 4 postupy evidencie a archivácie
 • stupeň EKR 4 účtovné doklady a ich evidencia
 • stupeň EKR 4 metódy a postupy inventarizácie
 • stupeň EKR 4 bezpečnostné a prevádzkové predpisy
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vedenie administratívnej agendy v obchodno-prevádzkovej jednotke
 • stupeň EKR 4 príprava záznamov a správ zo zistení z kontrol
 • stupeň EKR 4 príprava pokladničných dokladov na archiváciu podľa platných predpisov
 • stupeň EKR 4 evidencia a sledovanie odbytových nákladov a cien v určenom rozsahu (miestnom, sortimentnom a pod.)
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponuky
 • stupeň EKR 4 vedenia administratívnej agendy spojenej s prácou na kontrolnej pokladni
 • stupeň EKR 4 vedenie požadovaných evidencií
  Špecifikácia:
  vrátane vedenia záznamov o stave hotovosti a evidencie mánk a prebytkov na pokladniciach
 • stupeň EKR 4 profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
 • stupeň EKR 4 prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
 • stupeň EKR 4 inventarizácia finančných prostriedkov
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie komunikácie s bankou
 • stupeň EKR 4 spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
 • stupeň EKR 4 zber odvodov z pokladní
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie prepravy hotovosti do a z bánk
 • stupeň EKR 4 uzávierka pokladní
 • stupeň EKR 4 storno zaúčtovaných položiek pri poklaniciach
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o poučení o práci s elektronickými registračnými pokladnicami v zmysle vyhlášky MF SR č.55/94 Z.z., vyhlášky MF SR č.59/95 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/96 Z.z.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie