Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke zabezpečuje spracovanie finančných prostriedkov v obchode, vedie účtovnú agendu, zabezpečuje kontakt s bankami. Zaisťuje, aby všetka hotovosť a ceniny boli spočítané, presne zaznamenané, uložené a roztriedené pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a chodu hlavnej pokladne. Vykonáva inventarizáciu finančných prostriedkov na jednotlivých pokladniach, vedie evidenciu finančných prostriedkov v hlavnom trezore, zabezpečuje dotácie jednotlivých pokladní a spracováva odvody z pokladní. Zabezpečuje dotácie a odvody hotovostných a bezhotovostných platidiel do a z bánk, spolupracuje s bezpečnostnou prepravnou službou a zodpovedá za správu a predaj cenín.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Alternatívne názvy
Vedúci pokladník
Vrchný pokladník
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08
5230 - Pokladníci a predavači lístkov
SK ISCO-08
5230001 - Hlavný pokladník v obchodnej prevádzke
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod a maloobchod a oprava motorových vozidiel a motocyklov
Príslušnosť k povolaniu
Predavač v obchode

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
P
matematická gramotnosť
P
samostatnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E
organizovanie a plánovanie práce
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
4
metódy doručovania listových, cenných a iných zásielok a balíčkov
4
tovaroznalectvo
4
prevádzka maloobchodu
4
prevádzka veľkoobchodu
4
spôsoby a metódy komunikácie
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
4
zásady a princípy styku s bankou, finančným úradom, Sociálnou poisťovňou a ďalšími inštitúciami
4
postupy evidencie a archivácie
4
účtovné doklady a ich evidencia
4
metódy a postupy inventarizácie
4
bezpečnostné a prevádzkové predpisy
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie administratívnej agendy v obchodno-prevádzkovej jednotke
4
príprava záznamov a správ zo zistení z kontrol
4
príprava pokladničných dokladov na archiváciu podľa platných predpisov
4
evidencia a sledovanie odbytových nákladov a cien v určenom rozsahu (miestnom, sortimentnom a pod.)
4
príprava podkladov na tvorbu a aktualizáciu ponuky
4
vedenia administratívnej agendy spojenej s prácou na kontrolnej pokladni
4
vedenie požadovaných evidencií
Špecifikácia:
vrátane vedenia záznamov o stave hotovosti a evidencie mánk a prebytkov na pokladniciach
4
profesionálne správanie sa v komunikácii so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
4
prijímanie hotovostných a bezhotovostných platieb za tovar a služby
4
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov pre účtovnú evidenciu
4
inventarizácia finančných prostriedkov
4
zabezpečovanie komunikácie s bankou
4
spočítavanie, triedenie a uskladnenie hotovosti
4
zber odvodov z pokladní
4
zabezpečovanie prepravy hotovosti do a z bánk
4
uzávierka pokladní
4
storno zaúčtovaných položiek pri poklaniciach
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o poučení o práci s elektronickými registračnými pokladnicami v zmysle vyhlášky MF SR č.55/94 Z.z., vyhlášky MF SR č.59/95 Z.z. a vyhlášky MF SR č.353/96 Z.z.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.