Technik v akvakultúre

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Technik v akvakultúre

Technik v akvakultúre na základe plánu kontroluje a zabezpečuje výživu a kŕmenie jednotlivých druhov rýb v závislosti od prírodných podmienok a plánuje spotrebu krmiva. Zabezpečuje zooveterinárne opatrenia pri chove a spracovaní rýb. Spolupracuje pri plemenárskych prácach, reprodukcii rýb, odchove ranných rýb, násad a trhových rýb. Zabezpečuje výlov rybníkov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Vedúci strediska (farmy)
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08 3143011 - Technik v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2 Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 spôsoby chovu rýb
 • stupeň EKR 4 spôsoby výlovu rýb
 • stupeň EKR 4 metódy riadenia a plánovania v rybničnom hospodárstve a spracovania rýb
 • stupeň EKR 4 náuka o rybách
 • stupeň EKR 4 spôsoby kŕmenia a výživy rýb
 • stupeň EKR 4 metódy plánovania rybárskej produkcie
 • stupeň EKR 4 ochorenia a zdravotný stav rýb
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
 • stupeň EKR 4 metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
 • stupeň EKR 4 plemenitba rýb
  Špecifikácia:
  Vrátane genetiky rýb a spôsobov šľachtenia.
 • stupeň EKR 4 spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
 • stupeň EKR 4 welfare zvierat
  Špecifikácia:
  Dobré životné podmienky rýb.
 • stupeň EKR 4 normy spotreby práce
  Špecifikácia:
  Normy a normatívy v akvakultúre.
 • stupeň EKR 4 právne predpisy o životnom prostredí
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 zásady vedenia pracovného kolektívu
 • stupeň EKR 4 pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
 • stupeň EKR 4 ekonomika a riadenie v akvakultúre
 • stupeň EKR 4 postupy merania efektívnosti výrobného procesu
 • stupeň EKR 4 zootechnická dokumentácia
 • stupeň EKR 4 technické procesy v akvakultúre a technické parametre jednotlivých operácií pri chove rýb
 • stupeň EKR 4 stavby, zariadenia a technológie v chove rýb

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 orientácia v technologických postupoch
 • stupeň EKR 4 voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
 • stupeň EKR 4 vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
 • stupeň EKR 4 kŕmenie rýb
 • stupeň EKR 4 vybavovanie nákupu krmív, hnojív a techniky pre rybničné hospodárstvo
 • stupeň EKR 4 vykonávanie rybničných zooveterinárnych opatrení
 • stupeň EKR 4 šľachtenie rýb, plemenárske práce
 • stupeň EKR 4 výter rýb, chov ranných štádií, plôdikov, násad až po trhové ryby
 • stupeň EKR 4 prikrmovanie rýb v závislosti od prírodných podmienok
 • stupeň EKR 4 zaistenie reprodukcie chovaných rýb
 • stupeň EKR 4 výlov rybníkov
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v akvakultúre
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení v akvakultúre
  Špecifikácia:
  Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
 • stupeň EKR 4 kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove rýb
 • stupeň EKR 4 plánovanie spotreby krmiva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie