Technik v akvakultúre

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Technik v akvakultúre na základe plánu kontroluje a zabezpečuje výživu a kŕmenie jednotlivých druhov rýb v závislosti od prírodných podmienok a plánuje spotrebu krmiva. Zabezpečuje zooveterinárne opatrenia pri chove a spracovaní rýb. Spolupracuje pri plemenárskych prácach, reprodukcii rýb, odchove ranných rýb, násad a trhových rýb. Zabezpečuje výlov rybníkov.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Vedúci strediska (farmy)
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3143 - Technici v lesníctve a akvakultúre
SK ISCO-08
3143011 - Technik v akvakultúre
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu
Technik poľnohospodárstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
technická gramotnosť
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vedenie ľudí
P
fyzická zdatnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
kultivovaný písomný prejav
E
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby chovu rýb
4
spôsoby výlovu rýb
4
metódy riadenia a plánovania v rybničnom hospodárstve a spracovania rýb
4
náuka o rybách
4
spôsoby kŕmenia a výživy rýb
4
metódy plánovania rybárskej produkcie
4
ochorenia a zdravotný stav rýb
4
právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
4
metódy zabezpečovania hygieny prostredia na chov rýb
4
plemenitba rýb
Špecifikácia:
Vrátane genetiky rýb a spôsobov šľachtenia.
4
spôsoby adaptability jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
4
welfare zvierat
Špecifikácia:
Dobré životné podmienky rýb.
4
normy spotreby práce
Špecifikácia:
Normy a normatívy v akvakultúre.
4
právne predpisy o životnom prostredí
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
zásady vedenia pracovného kolektívu
4
pomocné pracovné prostriedky a zariadenia pri výlove jednotlivých druhov rýb
4
ekonomika a riadenie v akvakultúre
4
postupy merania efektívnosti výrobného procesu
4
zootechnická dokumentácia
4
technické procesy v akvakultúre a technické parametre jednotlivých operácií pri chove rýb
4
stavby, zariadenia a technológie v chove rýb
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technologických postupoch
4
voľba postupu práce a technologických podmienok pri riadení, obsluhe a bežnej údržbe strojov a zariadení
4
vedenie evidencie o chove a reprodukcii rýb
4
kŕmenie rýb
4
vybavovanie nákupu krmív, hnojív a techniky pre rybničné hospodárstvo
4
vykonávanie rybničných zooveterinárnych opatrení
4
šľachtenie rýb, plemenárske práce
4
výter rýb, chov ranných štádií, plôdikov, násad až po trhové ryby
4
prikrmovanie rýb v závislosti od prírodných podmienok
4
zaistenie reprodukcie chovaných rýb
4
výlov rybníkov
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v akvakultúre
4
uplatňovanie ekonomických poznatkov pri riadení v akvakultúre
Špecifikácia:
Finančné plánovanie, kontrola rentability výroby a pod.
4
kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove rýb
4
plánovanie spotreby krmiva
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.