Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru

Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru aktívne vyhľadáva potencionálnych záujemcov o prenájom obchodných priestorov v obchodných jednotkách, rokuje o podmienkach prenájmu, uzatvára zmluvy. Zodpovedá za naplnenie ekonomických ukazovateľov v oblasti prenájmu obchodných priestorov a finančné vyrovnanie prenájmov. Aktívne rokuje s potencionálnymi nájomcami, predstavuje jednotlivé priestory podľa požiadaviek klienta a vedie evidenciu zmlúv.

Sektorová rada Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08 3339003 - Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
Divízia SK NACE Rev. 2 Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 postupy obchodu s nehnuteľnosťami
 • stupeň EKR 4 prevody nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
 • stupeň EKR 4 cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
 • stupeň EKR 4 ekonomika stavieb a investícií
 • stupeň EKR 4 geodézia a kataster nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 technické zariadenie budov
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 princípy daňovej sústavy, druhy daní
 • stupeň EKR 4 postupy uzatvárania obchodných zmlúv
 • stupeň EKR 4 druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
 • stupeň EKR 2 základné stavebné technológie
 • stupeň EKR 4 informovanosť o priestoroch a nehnuteľnostiach v pridelenej oblasti
 • stupeň EKR 4 územné plánovanie a dokumentácia
 • stupeň EKR 4 všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
  Špecifikácia:
  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
 • stupeň EKR 4 vykonávanie nákupu a predaja nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
  Špecifikácia:
  Nahlásenie zmien u dodávateľov energií a služieb spojených s prenájmom priestoru
 • stupeň EKR 4 komunikácia s úradmi, vybavovanie príslušných povolení
 • stupeň EKR 4 komunikácia a návštevy klientov
 • stupeň EKR 4 poskytovanie informačného a konzultačného servisu
 • stupeň EKR 4 zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 monitoring webových stránok
 • stupeň EKR 4 spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
 • stupeň EKR 4 zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
 • stupeň EKR 4 vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
 • stupeň EKR 4 vytváranie cenových ponúk na základe podkladov a požiadaviek
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností
 • stupeň EKR 4 preberanie kaucií od klienta
 • stupeň EKR 4 vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na prenájom
 • stupeň EKR 4 orientácia v dokumentoch
  Špecifikácia:
  výpisy z listov vlastníctva, pôdorysy, katastálna mapa, geometrické a územné plány
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov a dokladov potrebných na zrealizovanie prenájmu nehnuteľností, resp. na uzatváranie kúpnych a predajných zmlúv
 • stupeň EKR 4 sprostredkovávanie prenájmov nehnuteľností klientom
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie