Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru aktívne vyhľadáva potencionálnych záujemcov o prenájom obchodných priestorov v obchodných jednotkách, rokuje o podmienkach prenájmu, uzatvára zmluvy. Zodpovedá za naplnenie ekonomických ukazovateľov v oblasti prenájmu obchodných priestorov a finančné vyrovnanie prenájmov. Aktívne rokuje s potencionálnymi nájomcami, predstavuje jednotlivé priestory podľa požiadaviek klienta a vedie evidenciu zmlúv.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08
3339003 - Sprostredkovateľ prenájmu obchodného priestoru
Divízia SK NACE Rev. 2
Veľkoobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov
Maloobchod okrem motorových vozidiel a motocyklov
Činnosti v oblasti nehnuteľností
Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
prezentovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
vyjednávanie
P
matematická gramotnosť
E
motivovanie ľudí
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
4
prevody nehnuteľností
4
pravidlá evidencie korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
4
cenové analýzy, cenová politika, stanovenie ceny
4
ekonomika stavieb a investícií
4
geodézia a kataster nehnuteľností
4
technické zariadenie budov
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
4
základné stavebné technológie
2
informovanosť o priestoroch a nehnuteľnostiach v pridelenej oblasti
4
územné plánovanie a dokumentácia
4
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Špecifikácia:
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyjednávanie, dohadovanie a uzatváranie zmlúv v rámci zvereného limitu a právomocí
4
vykonávanie nákupu a predaja nehnuteľností
4
zabezpečovanie a poskytovanie doplnkových služieb spojených s predajom a odberom tovarov zákazníkovi
Špecifikácia:
Nahlásenie zmien u dodávateľov energií a služieb spojených s prenájmom priestoru
4
komunikácia s úradmi, vybavovanie príslušných povolení
4
komunikácia a návštevy klientov
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
4
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
4
zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
4
monitoring webových stránok
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
4
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
4
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov súvisiacich s poskytovanými právnymi službami
4
vytváranie cenových ponúk na základe podkladov a požiadaviek
4
zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností
4
preberanie kaucií od klienta
4
vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na prenájom
4
orientácia v dokumentoch
Špecifikácia:
výpisy z listov vlastníctva, pôdorysy, katastálna mapa, geometrické a územné plány
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na zrealizovanie prenájmu nehnuteľností, resp. na uzatváranie kúpnych a predajných zmlúv
4
sprostredkovávanie prenájmov nehnuteľností klientom
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.